Şcoala cu
bune practici

35 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONCURSUL /SIMPOZION INTERJUDEŢEAN Înscris în CJAE la poziţia 90 „S.O.S natura plângând”

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru protejarea mediului. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

Nume proiect: „S.O.S natura plângând”

Organizatori: Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, jud. Neamţ; Şcoala Gimnazială Mirosloveşti; Şcoala Gimnazială „Alecu Russo”, Bacău;

Condiţii de participare: Secţiunea I: Simpozion pentru cadre didactice şi elevi de gimnaziu şi liceu. Secţiunea II: Concurs Interjudeţean de creaţii literare şi lucrări plastice pentru copii (5-18 ani).

Perioadă înscriere: 01.04.2018 - 15.05.2018

Perioadă desfăşurare: 15.01.2018 - 15.06.2018

CONCURSUL /SIMPOZION  INTERJUDEŢEAN

Înscris în CJAE la poziţia 90

 EDITIA a III -a

                                                       MAI  2018

 

 

 

                               

Titlul proiectului: ,,SOS NATURA PLÂNGÂND”

 

        Secţiunea I: Simpozion pentru cadre didactice şi elevi de gimnaziu şi liceu.

        Secţiunea II: Concurs Interjudeţean de creaţii literare şi lucrări plastice pentru copii (5-18 ani).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ                 Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, jud. Neamţ

Inspector şcolar pentru  activităţi extraşcolare,                     Director: prof. Tamaş Ana  

         Prof. IOAN ROMEO ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”,                 Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva”

       Loc. Horia, jud. Neamţ                                                      Loc. Horia, jud. Neamţ 

Director: prof.   Samson Gabriela                               Director:prof. Stoian Maria Ramona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Mirosloveşti                                          Şcoala Gimnazială „Alecu Russo”

Loc. Mirosloveşti, jud. Iaşi                                                   Loc. Bacău, jud. Bacău

Director: prof. Hogaş Talpau                                               Director: prof. Roşca Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A.     INFORMAŢII  DESPRE  APLICANT

 

1. Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă

Adresa completă: str. I.C. Brătianu nr 91

Nr. de telefon/fax 0233/780015

Site şi adresă poştă electronică: scoala_ioncreanga@yahoo.com

Persoane de contact: Iordăchioaie Teodora  tel. 0763698616

                                  Pleşca Ana tel. 0728 212 807

                                  Cănărău Gabriela tel. 0767 437 432

                                 

2.        Parteneri:

–        Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ                

–        Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, loc. Horia, jud. Neamţ

–        Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva”, loc. Horia, jud. Neamţ

–        Şcoala Gimnazială Mirosloveşti, loc. Mirosloveşti, jud. Iaşi

–        Şcoala Gimnazială „Alecu Russo”, loc. Bacău, jud. Bacău

          

3.              ECHIPA DE PROIECT :

 

  Organizatorii  si coordonatorii  proiectului:

Iordăchioaie Teodora, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

Paiu Cristina Vasilica, prof. limba engleză, con. educativ, Lic. Tehn. „I. I. de la Brad”, Horia

Stan Virginia, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimnazială Mirosloveşti

Bulgaru Liliana, prof. limba şi literatura română, Şc. Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia

Diumea Andreea Roxana, pro. înv. primar, Şc. Gimnazială „Alecu Russo”, Bacău

   Pleşca Ana, prof. înv. primar, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

Cănărău Gabriela, prof. înv. preşcolar, Şc. Gimn. com. Ion Creangă

 

 

 1. B.     INFORMAŢII DESPRE PROIECT

 

1. Titlul proiectului:  „S.O.S natura plângând”

2.Categoria în care se încadrează proiectul:

 1. a.         Ecologie – protecţia mediului

 

 1. C.    REZUMATUL PROIECTULUI

 

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru protejarea mediului. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

 

 1. a.      Ce fel de activitate este:  concurs / simpozion

 

 1. b.      Elevi implicati: elevii cercurilor de lectură, desen-pictură, atelierul fanteziei, creaţie- confecţii si elevii şcolilor partenere si participante

 

 1. c.       Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

-          trimiterea lucrărilor pentru concurs: aprilie – 15 mai

-          jurizarea lucrărilor: 23 mai

-          premierea/ desfăşurarea concursului şi a simpozionului cu participare directă: 22 mai

-          organizarea expoziţiei: 25 mai

                        -     trimiterea premiilor si diplomelor : pâna la 15 iunie

 

 

 1. D.                PREZENTAREA PROIECTULUI

 

            D.1. Argument:

 

Motto:"protejând natura, ne protejăm pe noi înşine!"

             Ecologia este ştiinţa care ne învaţă să preţuim natura. Participând la cât mai multe proiecte ecologice, elevii îşi pot forma mai repede şi mai uşor o conduită ecologică.

Acest concurs are rolul de a sensibiliza atât elevii cât şi cadrele didactice şi autorităţile locale la problemele de mediu.

          Progresele considerabile în domeniul ştiinţei şi tehnicii constituie, fără îndoială, dovada înaltelor performanţe ale muncii productive şi creaţiei. Dar, folosirea unor descoperiri ştiinţifice şi a unor invenţii tehnice în defavoarea omului şi a raporturilor lui cu natura a determinat grave contradicţii între tehnosferă, troposferă ( atmosferă şi hidrosferă ) şi biosferă ( plante, animale, om şi mediul vitalizant ). Acţiunile omului asupra mediului sunt – unele inofensive, altele protejează natura, altele sunt nocive, periclitând, direct sau indirect, viaţa. Vânătoarea, pescuitul, agricultura, ca ocupaţii, au fost şi sunt sursa confortului material al omului în lupta sa pentru supravieţuire, dar, excesele, goana după profit au dus şi duc la grave dezechilibre în zoocenoză     ( au dispărut şi sunt pe cale de dispariţie unele specii de animale ) şi în fitocenoză ( plante puse în pericol), la erodarea solului, la extinderea zonelor deşertice.

           Industrializarea a adus comunităţii umane numeroase avantaje sub aspectul confortului vieţii materiale, dar şi mari prejudicii: consum iraţional de resurse naturale care sunt în pericol de a fi epuizate, poluarea aerului, apei, solului, despăduriri, restrângerea excesivă a spaţiilor verzi, vitale pentru om. Utilizarea descoperirilor ştiinţifice şi a unor invenţii tehnice şi tehnologice în defavoarea naturii şi, de fapt, a vieţii este un paradox al civilizaţiei moderne, omul acţionând absurd, împotriva instinctului de conservare.

          Explozia demografică, scăpată de sub control, aduce mari prejudicii echilibrului ecologic prin necesitatea de a satisface trebuinţe sporite de hrană şi habitat, în primul rând. Aglomerările de populaţii, care duc la emigrări, şomajul, delicvenţa, devin medii propice poluării relaţiilor interumane. Aceasta înseamnă că, fie din neglijenţă şi ignoranţă, fie din rea credinţă, omul a devenit autorul unor dezordini ecologice ale căror efecte destructive nu le-a prevăzut. În era de triumf tehnic şi tehnologic, omul a devenit din supus şi adorator al naturii, un adversar periculos.

              Fiind o problemă de interes general, protecţia şi conservarea mediului constituie o prioritate şi pentru noi, conştienţi fiind că, după reglementarea cadrului juridic mondial până la cele mai înalte niveluri, reuşita este asigurată prin cunoaşterea, conştientizarea şi dobândirea unui comportament ecologic al tuturor oamenilor. Interesul nostru pentru această temă se vrea, în sine, un semnal şi un exemplu de urmat şi de alţii, mari şi mici. Formarea conştiinţei şi conduitei ecologice care îşi are izvorul în educaţia primită în familie, continuată în grădiniţă, apoi în şcoala de orice nivel, dar şi prin formele de instruire continuă, permanentă. Fundamentul afectiv al convingerilor ecologice se creează la vârstele copilăriei prin cultivarea dragostei pentru natură şi a deprinderilor elementare de ocrotire a ei. Numai pe acest suport afectiv se pot construi atitudini şi convingeri ecologice, se pot dobândi cunoştinţe sistemice de biologie, geografie, fizică, chimie, ştiinţe tehnice.

 

 

D.2. Scopul:

      Stimularea interesului faţă de problemele legate de mediul înconjurător şi implicarea elevilor, profesorilor, comunităţilor locale în acţiuni de protejare a mediului înconjurător, având ca scop final formarea de atitudini şi deprinderi ecologice.

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:

-atragerea unui număr cât mai mare de elevi şi profesori, la nivel judeţean, în activităţi de promovare a propriilor acţiuni de protejare a mediului înconjurător.

-promovarea comunicării, prin mijloace media, între elevii şi profesorii implicaţi în activităţile proiectului;

-dezvoltarea colaborării şi cooperării între instituţiile promotoare de activităţi ecologice

- familiarizarea cu termenii ecologici şi promovarea normelor de comportament ecologic

- stimularea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin realizarea unor lucrări deosebite;

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor;

 - cunoaşterea si utilizarea unor tehnici de lucru diverse;

 - dezvoltarea capacitaţii de exprimare artistică;

- recunoaşterea  publică a valorilor;

- recompensarea talentului prin publicarea lucrărilor premiate şi prin acordarea unor diplome.

 

 

D.4. Grupul ţintă:

-  elevii învăţământului preşcolar,  primar, gimnazial, liceal, palate, cluburi si elevi cu C.E.S;

            -  cadre didactice.

-  părinţii copiilor si elevilor

-  comunitatea locală.

 

 

D.5. Durata proiectului : ianuarie - iunie - 2018

 

 

D.6. Descrierea activităţilor

 

 

Activitatea nr 1

Secţiunea creaţii literare- concurs cu lucrări ale elevilor din învăţământul gimnazial

-          creaţiile literare vor fi proză sau poezie şi vor fi elaborate pe o temă la alegere:  natura, excursii şi drumeţii …

-          participanţii vor redacta în Word, fond Times New Roman, folosirea diacriticelor fiind obligatorie

a. Perioada de desfăşurare: mai – iunie 2018

            b. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială com Ion Creangă, jud. Neamţ

            c. Participanţi : preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii.

      d. Responsabil: Prof. Iordăchioaie Teodora , Bulgaru Liliana, Stan Virginica- coordonatori proiect si organizatori concurs

            e. Beneficiari: preşcolari, elevi si cadrele didactice

            f. Modalităţi de evaluare:

 • organizarea şi prezentarea unor expoziţii cu lucrările premiate ale elevilor la nivelul şcolii;
 • fotografii din cadrul expoziţiei şi realizarea unor portofolii ;
 • diplome pentru elevi;
 • diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare;
 • articole în presa locală şi pe site;

 

 Activitatea nr 2                              

 - Secţiunea pictură -concurs cu lucrări ale preşcolarilor şi elevilor din  învăţământul primar  

                                           - lucrările vor fi executate în acuarelă, tempera, guaşă, acril sau ulei

                                           - nu se acceptă lucrări executate în creioane colorate, cerate sau cariocă

                                           - dimensiuni A4, suportul poate fi hârtie, carton sau pânză.

                                           - maxim 3 lucrări.

a. Perioada de desfăşurare: mai – iunie 2018

            b. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială com Ion Creangă, jud. Neamţ

            c. Participanţi : preşcolari, elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunitaţii.

      d. Responsabil: Prof. înv. primar Diumea Andreea Roxana - coordonator proiect si organizator concurs

            e. Beneficiari: preşcolari, elevi si cadrele didactice

            f. Modalităţi de evaluare:

 • organizarea şi prezentarea unor expoziţii cu lucrările premiate ale elevilor la nivelul şcolii;
 • fotografii din cadrul expoziţiei şi realizarea unor portofolii ;
 • diplome pentru elevi;
 • diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare;
 • articole în presa locală şi pe site;
 • prezentarea exponatelor la nivelul comunităţii locale

 

- Secţiunea desen si grafică-concurs cu lucrări ale elevilor din  invaţământul gimnazial şi

                                                                liceal  

                                                            -  lucrările vor fi executate in creioane de grafit, peniţă,

                                                                cărbune, sepia sau tehnică mixtă.

                                                            - dimensiuni A4 sau A5, suportul poate fi hârtie sau carton

                                                            - maxim 3 lucrări.

 

a. Perioada de desfăşurare: mai – iunie 2018

            b. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială com Ion Creangă, jud. Neamţ

            c. Participanţi : preşcolari, elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunitaţii.

      d. Responsabil: Prof. Paiu Cristina Vasilica coordonator proiect si organizator concurs

            e. Beneficiari: preşcolari, elevi si cadrele didactice

            f. Modalităţi de evaluare:

 • organizarea şi prezentarea unor expoziţii cu lucrările premiate ale elevilor la nivelul şcolii;
 • fotografii din cadrul expoziţiei şi realizarea unor portofolii ;
 • diplome pentru elevi;
 • diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare;
 • articole în presa locală şi pe site;
 • prezentarea exponatelor la nivelul comunităţii locale.

 

 Activitatea nr 3

      - Sectiunea creatie - confectii si artă decorativă  - PARTICIPARE DIRECTĂ (pot participa şi echipaje formate din maxim trei elevi)

                                 - concurs cu  felicitări, obiecte decorative, colaje etc. ;

                                 - lucrări executate pe suport textil sau hârtie în diferite tehnici de lucru;

                                 - lucrările să aibă un aspect curat si ingrijit.                           

 

a. Perioada de desfăşurare: 23 MAI

            b. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă

            c. Participanţi : preşcolari, elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanţi ai comunitaţii. 

            d. Responsabil: Prof. înv. preşcolar Cănărău Gabriela - coordonator  proiect si organizator concurs

            e. Beneficiari: elevi si cadrele didactice

            f. Modalităţi de evaluare

 • organizarea şi prezentarea unor expoziţii cu lucrările premiate ale elevilor la nivelul şcolii;
 • fotografii din cadrul expoziţiei şi realizarea unor portofolii ;
 • diplome pentru elevi;
 • diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare;
 • articole în presa locală şi pe site;
 • prezentarea exponatelor la nivelul comunităţii locale.

 

 

 

{  Secţiunea  – cadre didactice – ciclul preşcolar/ primar/ gimnazial /liceal  :

            a. Perioada de desfăşurare: 23 MAI

            b. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială com Ion Creangă, jud. Neamţ

            c. Participanţi :  cadre didactice.

      d. Responsabil: Prof. înv. primar Pleşca Ana - coordonator proiect si organizator concurs

            e. Beneficiari:  cadrele didactice

         

           Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi elevilor din ciclul gimnazial şi liceal.  Simpozionul  este fără taxă de înscriere.       

 

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI

 

Simpozion – Exemple de bune practici la clasă                   

Comunicările vor fi însoţite de materiale didactice (proiecte didactice, fişe de lucru, exemple de bune practici, etc.)

Referatele se vor încadra în următoarele cerinţe:

 a. Vor avea între 2-4 pagini în format A4;

b. Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;

c. Titlul lucrării (cu majuscule centrat), autorul şi instituţia unde funcţionează (aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Times New Roman Bold;

d. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu:  bibliografie autor, titlu, editură, localitate, an;

e. Conţinutul lucrării trebuie să respecte tematica propusă în regulament, să aibă originalitate şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

f. Imaginile folosite în lucrare trebuie să fie color.

 Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe şi diplome  de participare .

Referatele se trimit prin poştă  şi  electronic la adresa de e-mail ana_plesca2010@yahoo.com, însoţite de Fişa de înscriere şi Acordul de parteneriat (opţional), pe adresa: Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, str. IC Brătianu, nr. 91, Localitatea Ion Creangă, Judeţul Neamţ, cu menţiunea:  Pentru  Simpozionul  ,,EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA CLASĂ”. Data limită de trimitere a referatelor este 15 MAI 2018 (data poştei).

     PROGRAMUL ORIENTATIV AL SIMPOZIONULUI  -  23 MAI 2018

 12,00 – 12.30 Primirea şi înregistrarea participanţilor

12,30 - 13,00 Deschiderea lucrărilor simpozionului

13,00 - 14,00 Prezentarea lucrarilor ştiinţifice în plen

14,00 - 14,30 Pauză de cafea

14,30 - 15,30 Prezentarea lucrarilor ştiinţifice în plen

15,30 - 16,00 Discuţii pe marginea prezentărilor

16,00 Închiderea lucrărilor simpozionului

16,15 Masa festivă

 

 

 

       Regulament de desfăşurare a concursului:

 

 • Ø fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pe secţiune;
 • Ø lucrările vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere;
 • Ø fiecare cadru didactic este rugat sa verifice si să se incadreze corect pe cerinţele secţiunii la care participă;
 • Ø lucrările vor avea un titlu;
  • Ø juriul va fi alcătuit din profesori de specialitate;
 • Ø elevii vor fi premiaţi cu urmatoarele premii: premiul I, II, III si menţiuni pt fiecare categorie de vârstă;
 • Ø cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare;
 • Ø lucrările trimise nu sunt returnabile; 

 

 • Ø lucrările pe care le veţi trimite în plic împreună cu fişa de înscriere si acordul de parteneriat in dublu exemplar semnat si stampilat de directorul unităţii,să fie expediate până la data limită de 15 mai 2018 (data poştei), cu menţiune pe plic / pachet  pentru concursul “S.O.S. NATURA PLÂNGÂND ” la adresa:

                Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă, str. I.C.Brătianu, nr. 91, loc. Ion Creangă, jud. Neamţ

 

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ

 

 Fiecare cadru didactic participant va pune în plicul cu lucrările şi un plic autoadresat, timbrat corespunzător.

 

 • Ø Pe fişa de înscriere se va trece clar adresa de e-mail la care se vor trimite diplomele.
 • Ø Participanţii direcţi vor primi diplomele în ziua jurizării/ desfăşurării concursului

 

Desfășurarea concursului:

Etapa locală

–        în școlile coordonatoare și școlile partenere (februarie - martie 2018)

Etapa regională

– pentru faza regională se vor parcurge cele două faze:

-          Faza I : la nivel local în cadrul fiecărei instituții participante la proiect va avea loc  expunerea, jurizarea și alegerea celor mai reușite 2 lucrări (pe secțiune) și ciclul preșcolar/ primar/gimnazial, evaluate prin locul I, II și III pe ciclul de învățământ preșcolar/primar/gimnazial.

- Faza a II - a: la nivel regional se va realiza o expoziție cuprinzând lucrările premiate la faza  locală (premiile I, II, III) ciclul preșcolar/primar/gimnazial la: sediul Școlii Gimnaziale din com. Ion Creangă.

Jurizarea se va face de către un juriu format din  specialiști, directorul școlii și coordonatorul de proiect.

Va avea în vedere :

      ·     Încadrarea în tema concursului

      ·     Creativitatea și originalitatea lucrării

 •  Calitatea artistica

 

 

 

 

                                                              FIŞĂ DE INSCRIERE

CONCURS INTERJUDEŢEAN CU TEMA:

“ SOS NATURA PLÂNGÂND ”

EDIŢIA  a III-a 2018

 

 

 1. 1.      Şcoala ……………………………………………………………………

          Adresa:…………………………………………………………………

          Loc:………………………….Jud:………………………………………

 1. 2.      Numele şi prenumele îndrumătorului …………………………………………………………………………….
 2. 3.      Adresa de email a îndrumătorului ……………………………………..

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Titlul lucrării

Secţiunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

 • Ø pe verso lucrărilor se vor nota cu majuscule în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, vârsta, şcoala/grădiniţa, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;

 

 

 

                                                                                                          Profesor indrumător,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN CU TEMA:

“ SOS NATURA PLÂNGÂND ”

SIMPOZION

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA CLASĂ

                                                              Ediţia a III-a  -2018

FIŞA ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE

 

          Numele /prenume cadru didactic/specializarea…………………………………....

             …………………………………………………………………………………………

 Şc./Grăd./Lic./Clubul/Palatul:…………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………..
  Adresa instituţiei şcolare: ……………………………………………………………..

    ………………………………………………………………………………………..

                  Telefon, adresă e-mail a cadrului didactic coordonator:………………………………

              …………………………………………………………………………………………

Participare simpozion – tema referatului………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

PARTICIPARE DIRECTĂ  DA  /  NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şc. Gimnazială com. I. Creangă                                                                   Instituţia_____________________

Str.I.C.Brătianu nr. 91,                                                                               Str._____________________________nr.___

Judetul Neamţ                                                                                             Judeţul _________________________                                              

Tel  0233780015                                                                                         Tel/fax._________________________                                                                 

Nr            din                                                                                                   Nr__________din________________

Director,                                                                                                      Director,

 Prof. Tamaş Ana                                                         

                                                              

 

 

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

            Încheiat între

            ŞCOALA GIMNAZIALĂ COM. ION CREANGĂ, jud. Neamţ, reprezentată de director prof. Tamaş Ana  şi    prof. Iordăchioaie Teodora,  prof. Paiu Cristina Vasilica, prof. Stan Virginia, prof. Bulgaru Liliana, prof. înv. preşcolar Cănărău Gabriela, prof. înv. primar Diumea Andreea Roxana şi prof. înv. primar Pleşca Ana în calitate de profesori organizatori concurs.

            şi Şcoala_______________________________________________reprezentată de director prof._________________________ şi prof.__________________________________

____________________________________________________________________________

în calitate de parteneri în cadrul concursului interjudeţean S.O.S. NATURA PLÂNGÂND

 1. 1.      Aplicantul  se obligă:
 • Ø  Să trimită şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului;
 • Ø  Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 • Ø  Să identifice talente in rândul copiilor;
 • Ø  Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
 • Ø  Să mediatizeze rezultatete concursului;
 • Ø  Să expedieze diplomele elevilor şi cadrelor didactice care participă la concurs.
 1. 2.      Instituţiile participante se obligă:
 • Ø  Să trimită organizatorilor acordul de parteneriat si fişele de inscriere completate şi avizate;
 • Ø  Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
 • Ø  Să pregătească elevii în vederea participării la concurs;
 • Ø  Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

Prezentul acord de parteneriat se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

 

 

Învăţământ gimnazial | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: aplesca | 15.02.2018 07:05 | 2707 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Ziua Culturii Nationale in familie

Momente de sarbatoare

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 32 evenimente

«FEBRUARIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Toate evenimentele

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre simularea Evaluării Naționale pentru clasa a 8-a? Votați ceea ce vi se pare mai important, comentați.

59 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN