Jocuri educaţionale

Înghetata crescătoare
Formarea numerelor alcătuite din sute, zeci, unităţi
Matematica Clasa a III-a

Girafa la dietă
Aflarea termenului necunoscut. Metoda balanţei
Matematica Clasa a III-a

Încurcatura geografică
Harta fizică a României. Puzzle
Geografie Clasa a IV-a

Concurs și Simpozion Interjudețean de literatură"ANA CITEŞTE",Ediţia a VI-a, 2018

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”Focşani și Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivǎ ,,Elena Doamna” Focşani vă invită să participați la Concursul Regional și Simpozionul Interjudețean din cadrul Proiectului Educațional Regional“ANA CITEȘTE”, domeniul cultural-artistic, literatură,înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, poziția 986.

Nume proiect: Proiect Educaţional Regional "ANA CITEŞTE"

Organizatori: Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”Focşani, Vrancea Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivǎ ,,Elena Doamna” Focşani, Vrancea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vrancea C.C.D Vrancea

Condiţii de participare: Evenimentul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Perioadă înscriere: 10.04.2018 - 20.05.2018

Perioadă desfăşurare: 30.05.2018 - 01.07.2018

Concursul “Dialoguri despre lectură.Anotimpurile copilăriei” îşi propune să promoveze:

- optimizarea calității sistemului educaţional, prin asigurarea unui demers coerent de informare privind eforturile şcolii, ale cadrelor didactice în ceea ce priveşte asigurarea accesului şi a egalităţii de şanse la educaţie pentru toţi copiii/ elevii/aflați în dificultate;

- dezvoltarea unor abilităţi de lucru corespunzătoare diversităţilor de nevoi de învăţare la nivelul clasei;

- diseminarea bunelor practici, celor mai eficiente strategii de intervenție pentru egalizarea șanselor a tuturor elevilor aflați în dificultate.

            Proiectul Educațional ,,ANA CITEȘTE” dezvoltă practici diversificate de lectură, necesare pentru dezvoltarea abilităților de comunicare.

IV. GRUP ŢINTĂ:

Grupul ţintă: educatoare, învǎţǎtori, profesori, cadre didactice de sprijin, psihologi, psihopedagogi, mediatori şcolari, logopezi, consilieri şcolari, manageri educaţionali şi elevi cu probleme de învǎţare/adaptare şcolară, elevi cu dizabilităţi şi cu grupuri defavorizate (copii cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi cu burse sociale, elevi cu dificultăţi de învăţare, etc), părinți, asociații și ONG-uri interesate

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

V. SECŢIUNI

Secţiunea elevi

Secţiunea 1- Creație literară ,,Anotimpurile copilăriei”, Concurs-simpozion pentru elevi , cu subsecţiunile:

A) creaţii în versuri

B) creaţii în proză

Secţiunea 2 Creaţie plastică ,, Natura- armonie și culoare”, Concurs pentru elevi, cu subsecţiunile:

A) desene, picturi- clasele Pregătitoare- II

B) afişe, postere, desene-clasele III- VIII.

C) machete

Secţiunea 3- Prezentări PowerPoint, ,,Natura, comoară pentru suflet, oglindită în creaţiile literare”- concurs

Cerinţe de redactare:

-10-20 diapozitive

- primul diapozitiv va conţine: titlul lucrării, numele elevului şi a profesorului coordonator, unitatea şcolară.

- ultimul diapozitiv – bibliografie

Secţiunea cadre didactice:

Sesiune de referate şi comunicări ştiinţificeale cadrelor didacttice, exemple de bune practici din domeniul învăţământ special şi special integrat.

 

SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

,,Parteneriatul Școală – Familie – Comunitate – o cale spre un viitor mai sigur ”.

 

Secțiuni simpozion:

1.         Importanța Parteneriatului Școală – Familie, în reușita educațională a elevului

2.     Activități extrașcolare :voluntariat, proiecte educative, scenete, serbări, , prezentări PPT.

3          Parteneriate școală – comunitate în cadrul diverselor proiecte; parteneriate din proiecte internaționale Erasmus etc; parteneriate între școli de la sat cu școli de la oraş.

4.         ,, Individualizarea procesul instructiv-educativ prin utilizarea proiectelor tematice şi a portofoliului elevului;

REGULAMENT DE PARTICIPARE

           Pentru elevi:

- Participarea elevilor este gratuită.

- Participarea elevilor poate fi directă sau indirectă, cu specificare în fişa de înscriere.

- Elevii care participă direct la lucrările simpozionului vor fi însoţiţi obligatoriu de profesorul coordonator.

- Un profesor poate coordona maxim 5 elevi înscriși în concurs.

         Pentru profesori:

- La simpozion se pot înscrie cu lucrare profesori din învătământul preuniversitar (indiferent de nivel)

- Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica

propusă şi să fie originale.

- Un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare ştiinţifică

 

1. Înscrierea participanţilor:

     Participanţii vor trimite fișele de înscriere și contractele de parteneriat la adresa de e-mail: proiectanaciteste@yahoo.ro, până pe data de 10 mai 2018, data poștei, ora 24. Specificaţi numele, prenumele şi funcţia, şcoala unde lucraţi, adresa completā a şcolii, codul poştal, date de contact.

2. Depunerea lucrărilor:

Lucrarea va fi transmisă numai în format electronic, pe adresa de e-mail: proiectanaciteste@yahoo.ro , până pe data de 20 mai 2018, pe baza fișei de înscriere.

3. Recomandări privind redactarea lucrărilor

Elevi – Concurs

- lucrările elaborate trebuie să respecte temele secţiunilor la care s-au înscris

          -pot fi și lucrări colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei

-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;

-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice suport (hartie, carton, etc.);

-creaţiile literare (elevi) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rand, cu font Times New   Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşescă 1-3 pagini.

Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator (fără etichetă pe verso)

La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

Lucrările se listeaza A4 şi se pun în plic.

Elevi – Revista „ Anotimpurile Copilăriei ”

- cadrele didactice care doresc publicarea creatiilor literare ale elevilor într-un CD cu ISSN( revista) vor trebui să trimita lucrările și în format electronic pe adresa: proiectanaciteste@yahoo.ro .

- este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 2 şi 3, elevi, fără creaţiile literare (în partea din dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 2 lucrări ale elevilor daca participă numai la concurs gratuit și 5 lucrări ale elevilor daca participa la simpozion (cu sau fără publicare), indiferent de secţiune; un elev poate participa la mai multe secţiuni.

 

Lucrarea poate fi redactată în orice limbă de circulație internațională se doreşte.

Participarea este cu publicarea lucrării sau fără publicarea lucrării.

 

       Cadre Didactice

Simpozion Regional,,Parteneriatul Școală – Familie – Comunitate – o cale spre un viitor mai sigur ”.

La simpozion participarea poate fi cu publicarea lucrării în CD cu ISBN sau fără publicarea lucrării

Participanții la simpozion pot înscrie gratuit maxim 5 elevi in concurs.

Fiecare cadru didactic poate participa cu 2 lucrări proprii la secţiunile 2şi 3 şi un referat la simpozion.

   Se acceptă doi coordonatori pentru un referat dar fiecare plateste taxa separat, ambii vor primi întreaga documentație a proiectului și CD cu ISBN.

Cerinţe de elaborare:

Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:

•           Microsoft Word, 2-4 pagini, format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;

•           Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;

•           Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza , prenumele şi numele, instituţia şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu folosiţi prescurtări.

 • La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

•           Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, alinere stânga-dreapta;

•           Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat

•           Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.

 • Lucrările se listeaza A4 şi se pun în plic.

•           Fiecare lucrare va conţine obligatoriu bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, locul, an apariție) pentru publicarea în Volumul simpozionului Proiectului“Ana Citeste”, cu ISBN. Aceasta se va menţiona la finalul lucrării în ordine alfabetică a autorilor.

acolo unde nu aveţi bibliografie nu este obligatorie consemnarea acesteia.

 • se folosesc semnele diacritice corespunzătoare limbii române – eliminatoriu
 • lucrarea trebuie să aibă între 3-5 pagini.

• lucrările pot avea 2 autori (fiecare participant va primi câte o mapa)

 • pentru publicarea lucrării, aceasta va fi însoţită de un rezumat de maxim 2 pagini.
 • lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic, în ataşament, în două fişiere separate, cu următoarele denumiri: -lucrare (poate avea maxim 5 pagini) şi

-rezumat (maxim 2 pagini)

           Rezumatul va fi trimis și în format listat în plic - obligatoriu impreuna cu fisa de înscriere.

Lucrarea și rezumatul pentru simpozion vor fi trimise în format electronic la următoarea adresă de mail: proiectanaciteste@yahoo.ro,   în două fișiere separate iar rezumatul şi în format listat, în plicul cu lucrări

•           Acordurile de parteneriat la nivel national se vor trimite în original, în dublu exemplar într-un plic autoadresat format A 4, timbrat cu valoarea de 2 lei ( necesar pentru expedierea mapelor)

•           Lucrarea si fişa de înscriere   se vor trimite numai la adresa de e-mail: proiectanaciteste@yahoo.ro

 • Participanții la simpozion fără publicare - obligatoriu trimit mail pe adresa simpozionului cu titlul: Particip la simpozion fără publicare. Nu trebuie atașament.

Activitățile extrașcolare – serbări, scenete, etc – proiectele educative, le puteți publica întregi, fără rezumat.

•           Subiectul e-mail-ului se va denumi cu numele persoanei (persoanelor) şi numele secţiunii pentru care este scris materialul. Exemplu NUME_PRENUME_SEC1/2/3.

ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus;

   Pentru sectiunea ,,Concurs de artă plastică”, lucrările se trimit:

- prin poștă la adresa: Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Focșani, Str. Aleea 1 Iunie, nr.6, localitatea Focșani, Județul Vrancea;

- participantii vor trimite și plicuri timbrate si autoadresate ( adresa școlii pe care vor primi diplomele)

-direct la secretariatul școlilor aplicante;

-se va organiza o expozitie cu toate lucrările participante;

-pentru sectiunea,,Creație plastică” participarea este indirectă

•           Nota:

 

Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se vor face până la data de 20 mai 2018, în format electronic, la adresa: proiectanaciteste@yahoo.ro, – prin atașarea următoarele documente:

1. fişa de înscriere completată (ANEXA 1);

2. document Word cu lucrarea;

3. contract de sponsorizare completat (ANEXA 2) și scanat;

4. dovadă plată - 20 lei (scanată).

Atenţie!

La e-mail-ul trimis trebuie să existe aceste patru ataşamente!

Dacă nu veţi primi confirmare la e-mail-ul dvs. retrimiteţi e-mail-ul şi / sau contactaţi-ne telefonic!

Nu se percepe taxa de înscriere.

Nerespectarea condițiilor de redactare a lucrării și a citării atrage după sine anularea participării la sesiunea de comunicări.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul științific al lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerințele prezentului regulament.

4. Jurizarea

- va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în perioada:

25-30 mai 2018

            Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare

* Se va urmari respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)

* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)

* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)

* Se va urmări armonia si unitatea compozitiilor (10 p)

* Se vor urmări contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)

* Se va urmări dominanta de culoare si acord cromatic (5 p)

* Se va urmări mesajul pe care îl transmite si simbolistica (20 p)

* Se va urmări dinamismul personajelor (5 p)

Oficiu 10 p.

Total 100 p.

VII. Susţinerea lucrărilor:

     Participarea la simpozion se poate face direct sau indirect.

Participarea directă presupune SUSŢINEREA LUCRĂRII ÎN PLEN va avea loc Sala CDI a Şcolii ,,Nicolae Iorga”Vrancea, după următorul program:            

•           12:00-12:30 - Sosirea invitaţilor;

•           12:30-13:00 - Deschiderea simpozionului

•           13:00-13:15 - Program artistic

•           13:15-15:15 - Susţinerea lucrǎrilor pe secţiuni;

•           15:15-15:30 – Vizitarea expoziţiei

•           15:30-15:45- Concluzii;

•           15:45-16:00 - Înmânarea mapelor

Susţinerea lucrării nu va depăşi 7 minute.

     Pentru cadrele didactice coordonatoare și elevii din judeţul Vrancea, participarea directă este obligatorie

VIII. Evaluare:

- Pentru fiecare secţiune se acordă următoarele premii pentru fiecare nivel de clasă şi diplome tuturor elevilor participanţi, ce vor cuprinde și numele cadrelor didactice îndrumătoare:

       3x Premiul I;

         3x Premiul al II-lea;

       3x Premiul al III-lea;

6          x Mențiune:

- Fiecare profesor îndrumător va primi adeverinţă de participare

- Cadrele didactice şi elevii înscrişi vor primi diplome de participare.

- Profesorii și elevii participanți vor primi prin poştă mapa simpozionului, diplomele,

contractul de parteneriat semnat şi ştampilat de organizator şi CD-ul simpozionului. În fişa

de înscriere se va specifica adresa de corespondență la care vor fi expediate documentele

menționate. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate

greşit pe formularul de înscriere.

- Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a respinge participarea la concurs a lucrărilor

care nu corespund cerinţelor enunţate în prezentul regulament.

- CD-ul cu înregistrare ISBN.

Certificare:

•           Diplomă de participare

•           Premiul acordat

•           Adeverința de participare la workshop (se acordă numai pentru participarea directă).

•           Publicarea lucrărilor în volumul simpozionului nr.6, 2017 (ISSN).

PROGRAMUL PROIECTULUI:

Înscrierea și expedierea lucrărilor către organizatori 10 aprilie-20 mai 2018, data poștei, pe baza fişei de înscriere (anexa). Participantii la simpozion si concurs vor completa fisele de înscriere aferente secţiunii solicitate şi chestionarul .

Jurizarea lucrărilor:16-27 mai 2018

Data desfǎşurǎrii concursului: 30 mai 2018

Data desfasurarii simpozionului: 30 mai2018

Vernisarea expoziţiei concursului:30 mai 2018

Expedierea premiilor , adeverințelor / diplomelor de participare- 20 iunie-1 iulie 2017

Nu se percepe taxa de înscriere.

Nu se percepe taxǎ de participare pentru elevi

PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Galoiu Ecaterina,tel.0763660785, mail: galoiuecaterina@yahoo.com

Prof. Măciucă Adriana, mail: proiectanaciteste@yahoo.ro

Coordonatori proiect: Prof. Galoiu Ecaterina,CSEI”Elena Doamna” Focșani şi Bibliotecar Adriana Măciucă- Școala Gimnazială ,, Nicolae Iorga” Focșani

ANEXA 1

 

FISA DE INSCRIERE

Simpozion Interjudețean de literatură

Parteneriatul Școală – Familie – Comunitate – o cale spre un viitor mai sigur ”.

Proiect Educațional Regional“ANA CITEȘTE”, înscris în CAERI 2018, poz. 986

Ediția a VI-a, 2018

CADRE DIDACTICE

 

 

Subsemnatul/a .................................................................................................cadru didactic la Scoala......................................................................................................Jud............................

Declar pe propria raspundere că nu percep taxă pentru acest proiect de la elevi sau părintii acestora și nu plătesc taxă personală pentru Concursul,,Dialoguri despre lectură. Anotimpurile copilăriei” Editia VI-a, 2018

Numele și prenumele..............................................semnătura............................

 

AUTORII LUCRĂRII:

 

1. NUMELE.......................................PRENUMELE............................

ADRESA DE DOMICILIU.............................................................................................

TELEFON FIX/ MOBIL.................................................................................................

E-MAIL...........................................................................................................................

SCOALA..........................................................................................................................

LOCALITATEA..............................................................................................................

JUDETUL........................................................................................................................

2. NUMELE....................................................PRENUMELE.........................................

ADRESA DE DOMICILIU............................................................................................

TELEFON FIX/ MOBIL.................................................................................................

E-MAIL...........................................................................................................................

SCOALA.........................................................................................................................

LOCALITATEA.............................................................................................................

JUDETUL.......................................................................................................................

Secțiunea ……………………………………………………………………………..

Titlul lucrarii.......................................................................................................

.........................................................................................................................................

MODUL DE PARTICIPARE:

   PARTICIPARE DIRECTA TRIMITEREA LUCRARII

 

MIJLOACE DE CARE AVETI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRARII :

   Calculator

   Videoproiector

   CD-player

NOTA

- participarea poate fi individuală sau în echipă de maxim 2 persoane;

- în cazul participării indirecte, autorii vor expedia odată cu lucrarea(maxim 4pagini) și rezumatul de maxim 2 pagini A4, pe adresa proiectanaciteste@yahoo.ro

- lucrările trimise nu sunt returnabile

 

 

 

FISA DE INSCRIERE

Concursul Regional de Literatură

,,Dialoguri despre lectură. Anotimpurile copilăriei

Proiect Educațional Regional“ANA CITEȘTE”, ediția a VI-a,

30 mai 2018

ELEVI

 

 1. Şcoala ……………………………………………………………………………….

Adresa:……………………………………………………………………………..

Loc:……………………………………..Jud:………………………………………

 1. Numele şi prenumele îndrumătorului …………………………………………………………………………….
 2. Adresa de email a îndrumătorului ……………………………………..

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Titlul lucrării

Secţiunea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

- lucrările plastice(format A4) vor fi etichetate pe spate; eticheta va conţine denumirea lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa, / şcoală / numele şi prenumele cadrului didactic, localitatea;

- lucrările vor fi expediate prin poştă până la data de 20 mai 2018 (data poştei STRICT) cu menţiune pe plic / pachet pentru expoziţie - fără taxă.

- lucrările copiilor trimise pentru expoziţie pot cuprinde desene, picturi(orice tehnică), lucrări practice, postere, machete;

- lucrările trimise nu sunt returnabile.

 

 

   Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă

"Elena Doamna” Focșani

Strada Cuza Vodă, nr. 56

Tel. 0237626769

cseielenadoamna@yahoo.com

Nr.2198/1.11.2017

     Școala Gimnazială                                                Școala............

,,Nicolae Iorga”Focșani            

Strada Aleea 1 Iunie nr.6                             NR........./   .............

Tel.0237215538

scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com

         Nr. 5908/8.11.2017                       
     

 

                                                                                                                                                 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 1. Părţile contractante:
 2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Elena Doamna” reprezentat prin

   director prof. Ioana Cherciu, și Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” reprezentată prin director prof. Trandafir Daniela și prof. Galoiu Ecaterina , bibliotecar Măciucă Adriana, în calitate de organizatori,

       B. Școala . ………………………………………………………reprezentată prin director

prof. ……………………………………, și partener…………………………………………….. .

2.          Obiectul acordului de parteneriat:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre instituţiile partenere în vederea susținerii activităților extrașcolare din cadrul Proiectului Educațional ‘’Ana citește“, an școlar 2017-2018.

3. Obligaţiile părţilor:

Partenerul A se obligă :

-să informeze despre activităţile ce se desfăşoară în cadrul Concurs Regional și Simpozion Interjudețean ,,Ana citește”, ediția a VI-a, 2018;

să organizeze elevii pentru participarea la activităţi;

-  să respecte Regulamentul de desfăşurare a concursului;

-  să colaboreze cu partenerul în vederea stabilirii unor strategii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor, monitorizarea şi evaluarea proiectului;

-  să promoveze imaginea instituţiei partenere.

Partenerul B se obligă :

-  să informeze despre activităţile ce se desfăşoară în cadrul Concurs Regional și Simpozion Interjudețean ,,Ana citește”, ediția a VI-a , 2018;

-  să organizeze elevii pentru participarea la activităţi;

-  să respecte Regulamentul de desfăşurare a concursului;

-  să colaboreze cu partenerul în vederea stabilirii unor strategii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor, monitorizarea şi evaluarea proiectului;

4. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia.

5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe perioada anului școlar 2017-2018.

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Elena Doamna”       Școala …………………..

Director,   Prof. Cherciu Ioana                                                    Director,

                                                                                                              Prof…………….............

    

Școala ,,Nicolae Iorga” Focșani

Director, Prof. Trandafir Daniela

ANEXA 2

Contract de sponsorizare

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE   
Prezentul Contract de sponsorizare se încheie între: 
Art.1 - Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”,cu sediul în Focșani, Vrancea,str.Aleea 1 Iunie, nr.6, tel. 0237626769, reprezentată de prof. Trandafir Daniela, în calitate de director și prof. Galoiu Ecaterina, în calitate de organizator,        
şi
Art. 2. Profesor……………………………………………

de la Școala .............................................................................................................

din localitatea……..…………………………........str. ..................... nr. ....... în calitate de PARTICIPANT la Simpozionul Parteneriatul Școală – Familie – Comunitate – o cale spre un viitor mai sigur ”, Ediția 2018.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea cu suma de 20 lei de către dl/d-na .............................................................., care ajută la îndeplinirea scopului simpozionului.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI         
Art. 4. Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările simpozionului şi intră în vigoare de la data semnării lui.         
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE      
Art.5. Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”Focșani are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II articolul 3.
Art. 6. Dl/d-na profesor ………………………………………………. are obligaţia de a plăti taxa ce constituie obiectul sponsorizării în cont bancar, până la data de 20 mai 2018, după coordonatele:

Cont pe numele GALOIU ECATERINA, RO21BTRL04001201433748XX, deschis la Banca Transilvania, Agenția Focșani. Nu se percepe comision!

CAP. V. LITIGII     
Art. 7. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.    
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE    
Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.

Art. 9. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Numele și prenumele sponsorului           Beneficiar: Școala Gimnazială “ Nicolae Iorga”Focșani

………………………………                               Reprezentant legal,

Semnătura………………………………..                       Director, prof. Trandafir Daniela

 

 

Propus de: calaty | 03.03.2018 08:26 | 1668 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rusinea la parinti

Echilibrul emotional

Tulburarea exploziva intermitenta

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 6 evenimente

«OCTOMBRIE 2020»
LuMaMiJoViSaDu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Imagini

Propus de: 08flory

Sondajul zilei

Care dintre scenariile de începere școlii, propuse de guvern, este potrivit la școala dvs.?

3876 voturi | 60 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Cum veți începe școala? Votați!