Şcoala cu
bune practici

48 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

SIMPOZION/CONCURS INTERJUDEŢEAN ,, POVESTEA MEA, POVESTEA TA ,,

ARGUMENT Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.”(George Cǎlinescu). SCOP: - Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin activitǎţile de limbaj-comunicare şi practice. - Descoperirea, susţinerea şi promovarea tinerelor talente. - Îmbunǎtǎţirea colaborǎrii între instituţiile de învǎţǎmant din judeţ. OBIECTIVE: - crearea oportunitǎţii unui schimb de experienţǎ între cadrele didactice, - valorificarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bune practici obţinute în cadrul procesului instructiv-educativ; - redescoperirea univerului mirific al cărților, trezirea interesului pentru minunata lume a poveștilor; - stimularea creativităţii şi originalității în realizarea unor lucrǎri artistico -plastice şi practice; - antrenarea unui număr cât mai mare de copii preşcolari şi elevi în activităţi extracurriculare. GRUP ŢINTĂ : Preşcolarii din grădiniţele judeţului Ialomița; elevii claselor pregătitoare, I-IV din judeţul Ialomița,cadrele didactice din învățământul preşcolar și primar, părinți.

Nume proiect: SIMPOZION/CONCURS ,,POVESTEA MEA, POVESTEA TA,,

Organizatori: ORGANIZATORI: G.P.P. ,, ALBĂ CA ZĂPADA,, FETEȘTI COLABORATORI: Prof. Coteș Manuela -Nicoleta - Inspector Școlar Educație Permanentă Prof. Stoian Valentin - Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu’’ Ialomița

Condiţii de participare: SECŢIUNI: SECȚIUNEA I : Participarea directă și indirectă A. Pentru cadrele didactice secțiunea de lucrări și comunicări științifice care vizează tema simpozionului

Perioadă înscriere: 13.02.2017 - 10.03.2017

Perioadă desfăşurare: 13.02.2017 - 31.05.2017

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 

SECȚIUNEA I : TEMA: ,,Real şi fabulos în literatura pentru copii ’’

a) Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze tema simpozionului;

b) Exemple de bune practici (proiecte didactice, proiecte educaţionale, proiecte pentru opţionale).

Data și locul desfășurării: 29 martie 2017,G. P.P. ,,Albă ca zăpada,, Fetești

Înscrierea participanților:

NOTĂ: - vor participa cadre didactice din învăţămantul preşcolar şi primar;

Participare: Indirectă- directă Vineri 29 Martie 2017

Înscrierea participanţilor : pe baza fişei de înscriere (Anexa 2.)

Perioada de înscriere 13.02.2017 - 10.03. 2017

Materialele pentru publicare vor fi trimise pe adresa de e-mail: petronelapetruta37@yahoo.com , alături de fişele de înscriere (Anexa 2);

Redactarea lucrărilor:

1. Minim 2, maxim 5 pagini format A4; pentru proiecte şi parteneriate educaţionale sau proiecte de lecţie se pot depăşi cele 5 pagini.

2. Formatare pagină : orientation-bportrait; margins (cm) - top 1,5; bottom 1,5; left 1,5; right 1,5- fără inserare număr de pagină şi antet sau subsol;

3. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, Titlu cu corp de literă 14 (Bold), conţinutul lucrării corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;

4. Autorul/autorii şi şcoala în care predă/predau se vor menţiona sub titlul lucrării aliniat dreapta;

5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare;

6. Lucrările vor fi salvate în Microsoft Word;

7. Lucrările prezentate vor fi publicate în C.D cu ISSN.

8. În cazul participarii directe, se va pregăti o prezentare PowerPoint a lucrării  (5-6 slideuri),prezentare ce nu va depăşi 5 minute;

- responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor;

Mapa simpozionului va fi trimisă prin poştă, la adresa specificată în fişa de înscriere până la data de 31.05.2017 sau poate fi ridicatǎ direct de la sediul G.P.P. ,,Albă ca zăpada,, Fetești.

EVALUAREA SIMPOZIONULUI:

Toate lucrǎrile vor figura în revista ,,POVESTEA MEA, POVEESTEA TA’’, CD / ISSN , iar fiecare autor va primi diplomǎ de participare şi CD.

SECȚIUNEA A II-A : Concurs - Poveşti create de copii

,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI’’

SECȚIUNEA A III-A: Compoziţii artistico-plastice şi practice

,,PERSONAJUL PREFERAT DIN POVESTE’’

Secţiunea a II-a ,,A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI’’

- Poveşti create de copii, se va organiza la data de 29 martie 2017 la G.P.P. ,,ALBĂ CA ZĂPADA,, Fetești

Forma de realizare:

- pentru copiii preşcolari/clasa pregătitoare ,, Poveste creată cu început dat- compunere;

- pentru elevii claselor pregatitoare şi claselor I-IV - poveste / compunere creată dupǎ un plan dat;

- fiecare cadru didactic participant va selecta creaţiile a 3 copii din grupă / clasă vor fi tehnoredactate, respectând următoarele criterii: font Times New Roman, corp de literă 12, caractere româneşti, la un rând;

- să cuprindă: numele copilului, titlul lucrǎrii, forma de realizare, vârsta copilului, unitatea şcolarǎ, numele profesorului îndrumator.

La aceastǎ secţiune vor participa copii cu vârste cuprinse între 5 -11 ani.

Nerespectarea tematicii va conduce la descalificare.

Înscrierea la concurs:13 februarie 2017- 10 martie 2017, completând Formularul de înscriere prezentat în Anexa 3.

La această secţiune Comisia de jurizare va fi compusă din inspectori de specialitate, profesori de

limba şi literatura română, cadre didactice metodiste.

Secţiunea a III-a ,, PERSONAJUL PREFERAT DIN POVESTE’’- Compoziţii artistico-plastice

Forma de realizare:

- lucrările vor fi realizate pe suport de lucru A4, în tehnica de lucru la alegere (pictură, desen, colaj), respectându-se nivelul grupei/clasei şi tematica concursului;

Pe spatele lucrării se va menţiona:

- titlul lucrării;forma de realizare; numele şi prenumele copilului; vârsta, grupa/clasa; numele şi prenumele îndrumătorului; grădiniţa/şcoala, localitatea.

EVALUARE ŞI CRITERII DE EVALUARE:

- respectarea temei concursului;

- respectarea etapelor elaborării unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere);

- prezentarea corectă, coerentă, logică a evenimentelor şi personajelor cu trăsături adecvate;

- realizarea formei plastice, originalitatea,

- ingeniozitatea în folosirea tehnicilor de lucru;

REZULTATELE EVALUǍRII:

- Diplome cu Locurile I, II, III, Menţiune;

- Diplome de participare ,

- Adeverinţe de participare pentru cadrele didactice;

 

FINALITATEA CONCURSULUI:

- Auxiliar didactic ALBUM ,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI’’cu ISSN care va conţine poveştile create de copii .

- La această secţiune Comisia de jurizare va fi compusă din inspectori de specialitate, profesori de limba şi literatura românǎ, cadre didactice metodiste.

- Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de participare.

- Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se returnează.

- Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de copii/elevi .

- La grupa/clasa unde lucrează două cadre didactice, pe aceeaşi lucrare pot apărea numele ambelor îndrumătoare.

Lucrările copiilor, protocolul de colaborare, în dublu exemplar, taxa, precum şi un plic autoadresat timbrat corespunzător, se vor trimite în plic recomandat până la data de 10 martie 2017, pe adresa:

STOICA NICOLETA, G.P. P.,, ALBĂ CA ZĂPADA,, Str. Căminului, Nr.1, Feteștii, jud.Ialomița, cod.925150, cu menţiunea pentru Concursul ,, POVESTEA MEA, POVESTEA TA’’.

Expoziţia de lucrări se va desfăşura pe data de 29 martie 2017 la G.P.P. ,,Albă ca zăpada,, Feteşti

Taxa de înscriere este de 30 lei, pentru fiecare cadru didactic care doresc achizitionarea Albumului ,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI’’ și a CD-ului cu ISSN , pe baza fișei de înscriere.

Fiecare cadru didactic își achită taxa de participare la simpozion/concurs și NU preșcolarii, respectiv școlarii .

MEDIATIZARE: Revista electronică Didactic.ro, presa locală, pagina de Facebook a grădiniţei.

Relaţii la tel. 0723678860, 0727389857

ANEXA 1.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

IALOMIȚA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

,, ALBĂ CA ZĂPADA,, - FETEȘTI

Str. Căminului Nr.1

Telefon/Fax : 024361118

Email: gpp_fetesti@yahoo.com

Nr.______ /______2016

Director: Prof. Sumanariu Elena

L.S.

Instituţia:

…………………………............................................

Loc……………………….. Jud.…….......................

Str.………………………………….……….............

Telefon:......................................................................

Email:........................................................................

Nr. _____/____ 2016

Director…………………………………………......

L.S.

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, .....................................

Părţile contractante:

A) GRĂDINIŢA CU P.P. ,,ALBĂ CA ZĂPADA,, Str. Căminului, nr.1 Fetești, judeţul Ialomița, reprezentată prin Director, prof. Sumanariu Elena , în calitate de Aplicant.

B) GRĂDINIŢA (ŞCOALA) ….……………………….…………………………

reprezentată prin Director ………………..……………………………………….

şi ed./inst./prof. …………….…………………………în calitate de Partener.

Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia Aplicant prin Simpozionul local Povestea mea, povestea ta” şi concursul destinat preșcolarilor/elevilor din cadrul simpozionului intitulat ,, A fost odată ca-n povești” și ,, Personajul preferat din poveste”

Grup ţintă : cadre didactice, preşcolari şi şcolari din toată țara;

Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să informeze grădiniţele şi şcolile despre organizarea simpozionului /concursului;

- să organizeze expoziţia cu lucrările preșcolarilor/elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului/concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor participanţi;

- să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;

B)Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze simpozionul în școală/grădiniță;

- să înscrie copiii în concurs;

- să respecte regulamentul concursului/simpozionului;

- să distribuie preşcolarilor participanţi diplomele obţinute;

- să permită copiilor să-şi expună liber creativitatea fără intervenţia educatorului

Durata acordului:

Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia.

Valabil an şcolar 2016- 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2.

 

 

FIŞǍ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL

,,POVESTEA MEA, POVESTEA TA’’

,,Real şi fabulos în literatura pentru copii ’’

 

 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic/ cadrelor didactice:

.........................................................................................................................................................................

Şcoala/Grădinița............................................................................................................................................

Specialitatea ..................................................................................................................................................

Telefonfix/mobil.............................................................................................................................................

Email...............................................................................................................................................................

Adresa unde doriți să primiți materialele simpozionului:

........................................................................................................................................................................

Titlul lucrării.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doresc / Nu doresc achiziţionarea:

- CD-ului ,,Real şi fabulos în literatura pentru copii ’’

- Album ,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI” povești create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3.

 

FIŞǍ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL ŞI CONCURSUL

,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI”

,, PERSONAJUL PREFERAT DIN POVESTE’’

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic participant:..........................................

Unitatea şcolară:.......................................................................................................

Adresa: ….................................................................................................................

Telefon:................................................................ Fax:..................................................................................

Specialitatea:..........................................Grupa/Clasa........................................................

E-mail:..................................................................Telefon:........................................

Mobil:......................................

 

 

Secţiunea 2. ,, A FOST ODATĂ CA-N POVEȘTI ” - poveşti create de copii

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

copilului / elevului

Grupa /clasa

Titlul poveştii create

Cadrul didactic

îndrumator

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea 3. ,,PERSONAJUL PREFERAT DIN POVESTE ’’

Compoziţii artistico plastice(desen, pictură, colaj)

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

copilului / elevului

Grupa /clasa

Titlul lucrării

Mijloc de realizare

Cadrul didactic îndrumător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic:

 

 

 

 


 

Propus de: nelane | 10.02.2017 00:34 | 2476 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Comentarii (7)

0 0

10.02.2017 10:33 nicoletaungureanu2008

nicoletaungureanu2008@yahoo.com

0 0

16.02.2017 22:08 andreluncan

andrealuncan35@gmail.com

0 0

20.02.2017 23:11 vali_81

valieducatoarea@yahoo.com

0 0

23.02.2017 22:29 crina_plescan

crina_plescan@yhoo.com

0 0

26.02.2017 22:38 daria1965

As vrea si eu sa primesc regulamentul, acordul de parteneriat si fisele de inscriere pentru concurs /simpozion pe adresa: stefania.daria1942@gmail.com

0 0

03.03.2017 08:38 Giorgiana7

va rog sa imi trimiteti si mie documentele necesare participarii la concurs.
anca.nistor7@gmail.com

0 0

06.03.2017 09:07 larisa08

Va rog sa imi trimiteti documentele necesare participarii la adresa de email larisabarsan@yahoo.com. Multumesc!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 35 evenimente

«MAI 2024»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

491 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN