Şcoala cu
bune practici

41 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

SIMPOZION NAȚIONAL: Managementul educațional-teorii și practici actuale

Actiunea își propune dezvoltarea competenţelor specifice managementului educațional, în scopul creşterii performanţei și eficienței didactice și manageriale. Scopul simpozionului vizează asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională a agenţilor educaţionali, care să conducă la optimizarea, ameliorarea, eficientizarea proceselor educaţionale, la menţinerea unor standarde înalte pentru învăţământ şi deschiderea internațională a acestuia

Nume proiect: SIMPOZION NAȚIONAL: „Managementul educațional-teorii și practici actuale”

Organizatori: Inspectoratul Școlar Judetaean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Casa Corpului Didactic Bucuresti, Liceul Tehnologic Mârșa, Școala Gimnazială nr.8 Sibiu, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Tîrgu Mureș

Perioadă înscriere: 05.03.2020 - 25.05.2020

Perioadă desfăşurare: 05.06.2020

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI

LICEUL TEHNOLOGIC MÂRȘA

SCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” TÎRGU MUREȘ

 

 

 

 

ORGANIZEAZĂ

 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

 

„Managementul educațional-teorii și practice actuale”

 

 

 

 

 

 

 

 

5 iunie 2020

 

 

Nr.             din                                                             Nr.                din

 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu                             Casa Corpului Didactic Sibiu

 

Inspector Școlar General                                             Director,

Prof. dr. Alexandru Petru Dumbravă                        prof. Mirela Maria Iancu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.             din                                                             Nr.                din

 

Casa Corpului Didactic București                           Liceul Tehnologic Mârșa

 

Director,                                                                  Director,

Prof. Daniel  Mălăelea                                            Constantin Coropețchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.              din

 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu" Târgu Mureș

 

Director,

Prof. Gînsa Florica

 

 

 

 

ARGUMENT

 

Domeniu prioritar al vieţii sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin studii, nu trebuie să aibă eşecuri. De aceea, conducerea și eficiența învățământului necesită o fundamentare științifică bazată pe știința managementului educațional. De la apariţia scrisului şi până la dezvoltarea primelor orientări şi şcoli manageriale  au fost inventate şi aplicate metode diferite, tehnici, concepte, principii care s-au regăsit mai târziu în ştiinţa managementului.

 Problematica managementului învățământului preuniversitar a devenit semnificativă în mediul social actual, în care toate aspectele educației încep cu calitatea, eficiența sistemelor și activităților educaționale. Problemele din managementul educațional se datorează în mare parte schimbărilor multiple și incapacității actorilor educaționali de a se adapta și accepta aceste schimbări. Urgența de a soluționa aceste probleme se conturează prin prisma intrării României pe piața muncii europene și cerințelor U.E. ca învățământul românesc să se integreze la standardele europene impuse. În dezvoltarea învățământului preuniversitar atât la nivel național cât și european întrebarea importantă este cea privind tipologia cadrului managerial care este adecvat acestui domeniu.

Nivelurile la care se manifestă managementul într-o unitate de învăţământ sunt aceleași cu cele specifice oricărei organizații funcționale și anume:

- managementul de vârf (nivelul conducerii școlii);

- managementul de mijloc (nivelul comisiilor, catedrelor, departamentelor);

     - managementul de bază (nivelul lecțiilor desfășurate de cadrele didactice cu colectivele de elevi).

Structurată și dezvoltată în timp, știința managerială a trecut prin etape care au avut o influență majoră asupra dezvoltării umane ( de ex., perioada conducerii științifice, cu Frederick W. Taylor și Henri Fayol ca exponenți principali) și are în prezent caracteristici și orientări specifice lumii moderne, cum ar fi:

Ø  viziunea globală și integratoare de rezolvare a problemelor – raportare la mediul extern național și internațional;

Ø  interdisciplinaritatea – introducerea unor elemente din alte științe;

Ø  dinamismul – determinat de frecvența și amploarea schimbărilor din societate;

Ø  universalitatea - transferul de concepte, principii, tehnici și instrumente manageriale din domeniul activității industriale în toate celelalte domenii ale vieții și activității umane, astfel că se vorbește curent de management agrar, management bancar, financiar, educațional etc.;

Ø  profesionalizarea funcției de manager - elita managerială a viitorului va proveni din școli, centre sau instituții recunoscute de business, iar formarea continuă în domeniu va deveni o necesitate absolută.

În această viziune, educația este un fel de companie condusă de unul sau mai mulți manageri. Date fiind însă finalitățile sistemului de învățământ, complexitatea procesului educațional, varietatea și amploarea resurselor implicate și specificitatea produsului final care nu este unul concret și palpabil, managementul educațional are un specific aparte pronunțat, evidențiat, în principal, prin ceea ce teoreticienii numesc componenta umană a procesului și o plasează în centrul și la baza „companiei educaționale” (Mike Pedler, John Burgoyne si Tom Boydell) .

Actiunea  își propune dezvoltarea competenţelor specifice managementului educațional, în scopul creşterii performanţei și eficienței didactice și manageriale. Scopul simpozionului vizează asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională a agenţilor educaţionali, care să conducă la optimizarea, ameliorarea, eficientizarea proceselor educaţionale, la menţinerea unor standarde înalte pentru învăţământ şi deschiderea internațională a acestuia .

 

 

 

Bibliografie :

Ramona Roduţ-Taciu ,Muşata Bocoş,Olga Chiş-Tratat de management educational pentru învăţământul primar şi preşcolar,Editura Paralela 45,2015

http://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/rezumat-tusa.pdf

http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%207%20Management%20educational.pdf

 

 

 

Obiectivele simpozionului:

 

Ø  valorificarea exemplelor de bună practică vizând managemetul educațional la nivelul organizațiilor școlare

Ø  valorificarea exemplelor de bună practică vizând managemetul clasei de elevi

Ø  diseminarea activităților/proiectelor desfășurate în cadrul parteneriatelor cu familia și comunitatea

 

                                                                                     

Programul activităţii:   

                           0930  – 1000    –  primirea participanţilor şi a invitaţilor;

                           1000  – 1030    –festivitatea de deschidere a lucrărilor simpozionului;                                                                

                           1030 – 1230    – activităţi pe secţiuni;

                           1230 – 1300     – pauză;

                           1330– 1500     – activităţi în plen, concluzii.

 

Regulamentul de participare:

 

1.Secţiunile propuse în desfăşurarea simpozionului privind promovarea exemplelor de bune practici sunt:

 

Secţiunea I

Managemetul educațional al organizațiilor școlare (teorii, concepte, exemple de bune practici);

Secţiunea a II-a

Managementul clasei de elevi strategii eficiente (activități curriculare/extracurriculare, parteneriate);

Secţiunea a III-a

Managementul comunicării școală-familie-comunitate (activități desfășurate cu părinții elevilor, proiecte desfășurate cu comunitatea, ONG  etc.).

 

 

2 .Recomandări  pentru autorii materialelor  propuse spre publicare

 

1. Materialele vor fi redactate  cu softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1,5 cm, obligatoriu cu diacritice; formatul doc. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf).

Articolul trebuie să aibă minimum 1,5-2 pagini.

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate. După notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex.: Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie -pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat în format electronic de tip. jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

De asemenea, tabelele, graficele etc. vor fi inserate în text numai în cazul în care informaţiile solicită acest format.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2), funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condiţiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecţie pentru publicare.

5.Materialele trebuie să fie actuale şi să reflecte activitatea din unităţile de învăţământ sau din domeniul educaţiei (activitatea la catedră, metodică, didactică, proiecte în care este implicată unitatea de învăţământ, studii de cercetare, diseminarea unor activităţi, exemple de bune practici, activităţi extrașcolare etc.)

Acestea se transmit în format electronic  la adresa de e-mail simpozion.mirsa@yahoo.com,  însoțite de dovada achitării taxei de participare in contul Asociației Grup Școlar Mîrșa, până la data de 25 mai 2020. Fiecare document trebuie denumit cu nume_prenume_unitate_scolara.  Persoanele de contact sunt: Urea Marcela (telefon: 0745064439), Cotoarbă Ioana (telefon: 0768895737).  Informaţii se pot obţine la e-mail simpozion.mirsa@yahoo.com.

Cu scopul de a asigura  editarea CD-ului „” cu ISBN, toţi participanţii la simpozion sunt rugaţi să accepte o contribuţie  individuală de 50  de lei,  care se va depune în contul RO10BRDE330SV50781523300 , deschis la  BRD, Ag. Avrig

6. Pentru prezentare, vă punem la dispoziție flip-chart, videoproiector, laptop.

7. Pentru buna desfășurare a simpozionului, se va specifica, în fișa de înscriere, participarea directă sau indirectă. Adresăm rugămintea participării directe a cadrelor didactice din zonă.

8. Concluzii:

 

            Materialele prezentate la Simpozionul Național „Management educational-teorii și practici actuale” prin grija instituțiilor și a unităților de învățământ interesate, vor constitui baza problematicii managementului educational ca parte integrantă a unor noi proiecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

 

 

 

                                        FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Simpozionul  Naţional

 

Management educațional-teorii și practici actuale

Numele şi prenumele cadrului didactic:

 

Profesia:. ......................................

Şcoala de provenienţă: .......................................................................................................

 

 

Adresa participantului: strada...........................................nr..............,bl............,sc......,et.......,ap........localitatea.................................comuna...........................judeţul.........................cod    poştal.................

Telefon (personal / de contact) : ...........................................................................................................................................

Email: ................................................................................................................................

 

Secţiunea (I/ II /III): ............................................................................................................................................

Titlul lucrării :.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modul de  participare  (direct/indirect) :

...........................................................................................................................................

 

Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea şi o copie scanată a chitanţei de plată a taxei, pe adresa de email simpozion.mirsa@yahoo.com.

Nu se admite trimiterea parțială a documentelor!

         

 

Vă mulţumim și vă așteptăm cu drag!

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: ureamarcela | 05.03.2020 07:49 | 2255 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Rolul de frate mai mare

Rivalitatea intre frati

Egocentrismul la parinti

Echilibrul emotional

Comentarii (3)

0 0

05.03.2020 09:33 pavankumar1

why dont you provide online registrations http://upnhmresult.com/

0 0

05.03.2020 09:37 pavankumar1

Latest Hall Ticket

0 0

14.05.2020 11:21 ureamarcela - Autor

Stimati colegi,

Va informăm că Simpozionul Național ,,Managementul educațional-teorii și practici actuale,, se va desfășura în data de 5 iunie 2020, cu participare indirectă.
IMPORTANT-termenul de predare a lucrărilor se prelungește până în data de 3 iunie 2020.

Vă mulțumim si vă așteptăm cu drag!

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 56 evenimente

«APRILIE 2024»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

239 voturi | 5 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN