Şcoala cu
bune practici

48 şcoli
Şcoli înscrise Înscrieţi o şcoală Precizări

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ: METODE ȘI TEHNICI DIDACTICE INOVATIVE. REPERE PRACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD ARE PLĂCEREA DE A VĂ INVITA SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ : METODE ȘI TEHNICI DIDACTICE INOVATIVE. REPERE PRACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ, CARE SE VA DESFĂȘURA LA ARAD , ÎN DATE DE 25 APRILIE 2020. SCOPUL acestei conferințe îl reprezintă schimbul de bune practici în educație și dezvoltarea competențelor participanților de a proiecta și desfășura activități educative cu impact pozitiv asupra elevilor.

Nume proiect: CONFERINȚA NAȚIONALĂ : METODE ȘI TEHNICI DIDACTICE INOVATIVE. REPERE PRACTICE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ

Organizatori: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD

Condiţii de participare: 1. Studii, lucrări de gradul I și de cercetare pedagogică cuprinzând folosirea metodelor inovative la clasă. 2. Articole referitoare la aplicarea metodelor inovative la disciplina predată. 3. Jocuri și exerciții interactive folosite în activit

Perioadă înscriere: 04.11.2019 - 20.01.2020

Perioadă desfăşurare: 04.11.2019 - 25.04.2020

                                                                                                             Școala Gimnazială Caius Iacob Arad

                                               Str. Nucet Nr. 3, Cod poștal 310311

                              Tel/ Fax: 0257/36 88 88

                                                 E-mail: gimnazialacaiusiacob@yahoo.com

                                                                                                              

                                                                                                               Avizat ISJ

Inspector școlar general

Prof.dr. Anca Stoenescu

    

 

 

 

 

 

 

Arad, 25 aprilie 2020

 

ORGANIZATOR - ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD        

PARTENERI:

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

                   UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD

                            ARHIEPISCOPIA ARADULUI

                 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD

                           SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

                   PAROHIA MICĂLACA VECHE II ARAD

ASOCIAȚIA SCOPUL COMUN AL PĂRINȚILOR ȘI                          PROFESORILOR DIN CLASELE PRIMARE                       

S.C.LACTO FOOD SRL ȘOFRONEA ARAD  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU ARAD

SCOPUL acestei conferințe îl reprezintă schimbul de bune practici în educație și dezvoltarea competențelor participanților de a proiecta și desfășura activități educative cu impact pozitiv asupra elevilor.

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL este valorificarea experiențelor dobândite de-a lungul activității didactice, folosirea metodelor și tehnicilor inovative ca strategii didactice necesare în noul context al procesului educațional actual, astfel încât activitățile desfășurate să se desfășoare într-un mediu plăcut, relaxant și atractiv.

 

         GRUPUL ȚINTĂ:

ü  Cadre didactice de orice specializare, din învățământul universitar și preuniversitar;

ü  Specialiști în educație: metodiști, formatori, mentori;

ü  Membri ai clerului;

ü  Membri ai instituțiilor partenere.

 

SECȚIUNI:

 

 1. Studii, lucrări de gradul I și de cercetare pedagogică cuprinzând folosirea metodelor inovative la clasă.
 2. Articole referitoare la aplicarea metodelor inovative la disciplina predată.
 3. Jocuri și exerciții interactive folosite în activitatea didactică.
 4. Lucrări/articole referitoare la tematica anului omagial 2020 – Anulomagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ alfilantropilor ortodocși români:

 

ü       Activități inedite desfășurate în cadrul proiectului cateheticHristosîmpărtășit copiilor;

ü       Mari filantropi ai Bisericii Ortodoxe Române;

ü       Acțiuni caritative desfășurate în parteneriat cu Biserica.

 

EXIGENŢE ÎN REDACTAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI:

 

ü       Redactarea lucrărilor se va face utilizând Microsoft Word 2003/2007, format A4, tip portret, caractere Times New Roman 12, diacritice (condiţie obligatorie), spaţiere la un rând, margini stânga-dreapta - 2,5 cm; sus-jos - 2 cm.

ü       Titlul - scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat;

ü       Autorul şi instituţia - vor fi scrise la un rând sub titlu, pe două rânduri, după cum urmează: pe primul rând, funcţia, numele şi prenumele; pe al doilea rând – unitatea de învăţământ.

(Lucrarea trimisă trebuie să aibă un singur autor.)

ü       La lucrările de grad, de cercetare pedagogică și la studii se va face un rezumat de maximum 3 pagini.

ü       Jocurile sau exercițiile interactive trimise vor fi în număr de 3.

 

(Lucrările de la primele două secțiuni vor fi publicate într-un volum cu ISBN; jocurile și exercițiile interactive de la secțiunea a treia vor fi adunate într-un CD ( soft educațional) cu ISSN.)

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNSCRIERE:

 

ü       Înscrierea la conferință se face pe baza fișei de înscriere, a lucrării (rezumatului la prima secțiune) și a dovezii sponsorizării în format electronic, trimise până la data de 20 ianuarie 2020, pe adresa de e-mail: conferinta2020@yahoo.com

ü       Participanții vor trimite fișa de înscriere, contractul de sponsorizare (în dublu exemplar, completat, semnat și ștampilat de participant), un plic timbrat (5 lei) și autoadresat, către Mandă Beatrice, str. Nucet, nr.11, bl. 547, sc. C, et.2, ap. 6, Arad și vor depune sponsorizarea de 30 lei, în contul Asociației Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare, RO04CECEB00030RON0777178,deschis la CEC BANK, până la data de 20 ianuarie 2020.

ü       Persoană de contact: prof.Mihaela Neagoe, tel. 0755397591.

 

FINALITĂȚI:

 • Participanții de la primele două secțiuni vor primi un volum cu ISBN, cuprinzând lucrările publicate;
 • Participanții la secțiunea a treia vor fi trecuți în colectivul redacțional de creatori de soft și vor primi un CD cu ISSN;
 • Se vor acorda:       

-diplomă de participare la conferință;

-adeverință de folosire a metodelor inovative la clasă;

-contract de sponsorizare (venituri extrabugetare).

 • Articole, poze în mass media.

 

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONFERINȚEI:

 

ü       25 aprilie 2020, în sala festivă a Școlii Gimnaziale Caius Iacob din Arad, str.Nucet, nr.3.

 

 

ORA

ACTIVITĂŢI

9.00-9.30

PRIMIREA PARTICIPANŢILOR

9.30-10.00

CUVÂNT DE DESCHIDERE AL ORGANIZATORILOR, PARTENERILOR ȘI ALTOR INVITAŢI

10.00-10.30

SESIUNE PLENARĂ

10.30-10.45

PROGRAM ARTISTIC

10.45-11.00

PAUZĂ DE CAFEA

11.00-12.00

ATELIERE DE LUCRU/

PREZENTĂRI ALE LUCRĂRILOR PARTICIPANȚILOR

12.30-12.45

CONCLUZII. ÎNCHEIERE

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI:

 

 

 

 

 

 
COMITETUL DE ORGANIZARE:director – prof. Șimon Simona, director adj.- prof. Chirteș Roxana, prof. Mandă Beatrice, prof. Herlo Ana, prof. Chiș Daniela, prof. Neagoe Mihaela, prof. Bătăneanț Oana, prof.Moldovan Ramona, prof. Loredana Lup.

COLABORATORI:

 • Prof.univ.dr.Ramona Lile, rector al Universității Aurel Vlaicu Arad.
 • Prof.univ.dr. Alina Roman, decan al Facultății de Științe ale Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
 • Conf.univ.dr.Anca Egerău, director DPPAS, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 • Conf.univ.dr.Tiberiu Dughi, prodecan al Facultății de Științe ale Educației, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 • Lector univ.dr.Narcis Herlo, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Aurel Vlaicu Arad.
 • Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Arhiepiscopia Aradului;
 • Prof.dr. Anca Stoenescu, inspector şcolar general al ISJ Arad;
 • Arhid. prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;
 • Prof. Camelia Moler, inspector şcolar pentru activitatea educativă;
 • Pr. Mircea Bupte, Parohia Micălaca Veche II Arad;
 • Pr.prof.Pompiliu Gavra, director Seminarul Teologic Ortodox Arad;
 • Pr. prof. Codin Șimonca Oprița, Seminarul Teologic Ortodox Arad;
 • Pr.prof.Dacian Emilian Nan, Seminarul Teologic Ortodox Arad;
 • Adrian Alda, președinte Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare;
 • Bujor Groza, director general S.C. Lacto Food SRL Șofronea, Arad.
 • Prof. Monica Ienciu, director Școala Gimnazială Mihai Eminescu Arad.

 

 

 

 

Contract de sponsorizare

Nr. …din ……………

 

 

Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad se va implica, în calitate de partener în organizarea Conferinței Naționale Metode și tehnici didactice

inovative. Repere practice folosite în activitatea la clasă, ce va avea loc la data de 25 aprilie 2020, la Școala Gimnazială Caius Iacob Arad. Având în vedere că organizarea acestui eveniment presupune niște costuri de organizare, prezentul Contract de sponsorizare stipulează următoarele:

 

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul Contract de sponsorizare, se încheie între:
Art.1 – Asociația Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl.Z 15, sc.A, et.2, ap.71, reprezentată prin domnul Adrian Alda, în calitate de președinte şi profesor.......……………………………………....................................., de la (instituția) ................................................................................................din   localitatea……..…………

str. ................................ nr. …......., jud. ........................., cod poștal ...................................în calitate de PARTICIPANT   la   Conferința   Națională - Metode   și   tehnici   didactice   inovative. Repere practice folosite în activitatea la clasă - desfășurată la data de 25 aprilie 2020.
CAP.II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către

dl/d-na ........................................................................care ajută la îndeplinirea obiectivelor conferinței.

CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 3.Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările conferinței şi intră în vigoare de la data semnării lui.

CAP.IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4. Asociația   Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din Clasele Primare Arad are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II, articolul 2.
Art. 5. Dl/d-na profesor ……………………………………………….........va depune până la data de 20 ianuarie 2020 în contul Asociației Scopul Comun al Părinților și Profesorilor din ClaselePrimare Arad, RO04CECEB00030RON0777178, deschis la CEC Bank S.A., CUI 41782923, suma de 30 de lei ce constituie obiectul sponsorizării. Suma acoperă cheltuielile manifestării, care includ:   mapa   conferinței,   materialele   promoționale, volum, CD   cu   lucrările   participanților, diplomele, precum și cheltuieli de protocol.

CAP. V. LITIGII
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

   Numele și prenumele sponsorului                                             Beneficiar: ASCPPCP Arad

……………………………………………..                                     Reprezentant legal,

Semnătura………………………………..                                     președinte Adrian Alda

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ

 

 

 

Arad, 25 aprilie 2020

 

 

 

Numele si prenumele/funcție................................................................................

Instituția ................................................................................................................

Telefon/mail..........................................................................................................

Secțiunea...............................................................................................................

Titlul lucrării.........................................................................................................

 

Participare:                 

directă                                                                         indirectă

 

       
     
   
 

 

 

 

 

 

Interes general | Toate disciplinele | Evenimente

Propus de: marimih | 04.11.2019 20:07 | 2971 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Comentarii (2)

0 0

03.12.2019 06:29 aditoiu

Buna ziua,
Participare indirecta se poate?

0 0

11.12.2019 17:54 claudia_enache

Buna ziua,
Un cadru didactic poate participa cu lucrări la 2 secțiuni (spre exemplu secțiunea 2-metode inovative și secțiunea 3 - jocuri și exerciții interactive)? Care ar fi condițiile ?
Mulțumesc.

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 30 evenimente

«MAI 2024»
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Lucrarile copiilor

Propus de: SperantaNeda

Sondajul zilei

Ce părere aveți despre introducerea camerelor de supraveghere în sălile de clasă, fără acordul profesorilor și al elevilor? Comentați!

469 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN