Jocuri educaţionale

Dale
Forme geometrice în plan
Matematica Clasa a VI-a

Una din trei
Apele curgătoare şi vegetaţia României
Geografie Clasa a IV-a

Cu răţuştele la culcare
Formarea numerelor. Clasa miilor, clasa unităţilor
Matematica Clasa a III-a

A XIV-A EDIŢIE A EXPOZIŢIEI-CONCURS ,,SURÂSUL MAMEI ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ”

Rezumat: Activitatea artistico-plastica este un mijloc de expresie care pune la dispoziţie un număr mare de posibilităţi prin care se materializează gândurile şi simţirile. Proiectul educativ ,,Surâsul mamei în prag de primavară” a fost lansat în anul şcolar 2003-2004 în municipiul Câmpulung-Muşcel cu prilejul zilei de 8 Martie, ca acţiune locală şi s-a bucurat de participarea preșcolarilor și implicarea cadrelor didactice, părinți și reprezentanți ai comunității locale, devenind județean, acum fiind deja o activitate interjudețeană.

Nume proiect: Expoziţia-concurs interjudețean ,,SURÂSUL MAMEI ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ”

Organizatori: G.P.N. Nr. 9, Câmpulung – Mușcel, Argeş Director Prof. Roşca Florentina Prof. Străjeru Loredana Inst. Oncioiu Mihaela Prof. Vlăjoagă Dorina Prof. Damian Elena- Daniela

Condiţii de participare: Concursul e deschis tuturor unităţilor preşcolare din Argeș şi din alte judeţe: se adresează copiilor în vârstă de 3-6ani; face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între institu

Perioadă înscriere: 01.02.2017 - 10.02.2017

Perioadă desfăşurare: 13.02.2017 - 28.02.2017

ANEXA 1

Concurs interjudeţean de creaţie artistico-plastică

„Surâsul mamei în prag de primăvară”

Ediţia a XIV-a

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

CRITERII DE PARTICIPARE:

Concursul e deschis tuturor unităţilor preşcolare din judeţ şi din alte judeţe. El se adresează copiilor în vârstă de 3-6ani.

* se recomandă ca în urma selecţiei realizate la nivelul unităţilor, să se trimită la concurs

două lucrări(de grupă), care să fie reprezentative temei expoziţiei-concurs, respectiv ziua mamei şi sosirea primăverii

* desenele în carioca sau picturile să ilustreze aportul copiilor şi nu al educatoarei sau părinţilor (în caz contrar sunt descalificate);

* temele abordate să fie apropiate de experienţa de viaţă a celor mici;

 

Contestaţiile pentru eventualele nemulţumiri vor fi adresate preşedintelui jurului.

 

  • Ø Secţiuni:

Secţiunea I: PICTURA

Secţiunea II: DESEN ÎN CARIOCA( nu se admit desene cu creioane colorate!).

Concursul şi expoziţia cu lucrările participante se desfăşoară la Biblioteca Municipală ,,Ion Barbu”.

Participarea este indirectă, prin executarea şi trimiterea lucrărilor în perioada indicată în

Pentru expoziţia-concurs:.

Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 3 lucrări/ grupă, indiferent de secţiune.

Se va desfăşura pe categorii de vârstă: cele trei grupe - mică, mijlocie, mare.

Criterii de evaluare:

- respectarea temei propuse;

- creativitate;

- originalitate;

- unitatea compoziţiei;

- expresivitate.

 

CALENDARUL CONCURSULUI (diagrama activităţilor):

PROMOVAREA CONCURSULUI:

Etapa de promovare: septembrie-noiembrie 2016

În această etapă, se va realiza promovarea concursului :

- cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, la consfătuirile cadrelor didactice din septembrie;

- lansare pe site-ul ,,didactic.ro”;

- prin mass-media;

- în judeţ se prezintă în cadrul şedinţelor cercurilor pedagogice din noiembrie şi la şedinţele comisiilor metodice;

 

ÎNSCRIERI:

Etapa de înscriere la concurs: 1 – 10 februarie 2017

În această etapă se ia legătura cu persoanele de contact: prin telefon sau prin email.

TRIMITEREA LUCRĂRILOR:

Etapa de trimitere a lucrărilor: 13 – 24 februarie 2017

În această etapă se trimit:

  • · lucrările copiilor
  • · Fişa de participare (Anexa 2), completată cu toate datele solicitate
  • · Acordul de parteneriat

 

JURIZARE:

Etapa de jurizare a lucrărilor: 2 martie 2017

Juriul va acorda locul I, II, III şi menţiune (pe secţiuni, ţinându-se cont de vârstă/grupă).

JURIUL este alcătuit din :

- 1 profesor desen – preşedinte;

- 1-3 educatoare - membri;

- Directorul Bibliotecii ,,Ion Barbu”- membru

 

PREMIEREA ŞI SUSŢINEREA PROGRAMULUI ARTISTIC: 6 martie 2017

Preşedintele juriului va face premierea lucrărilor.

Toţi preşcolarii vor primi diplome.

EXPOZIŢIA :1-10 martie 2017

Concursul se finalizează cu o expoziţie de o săptămână, timp în care cei interesaţi vor fi invitaţi să o viziteze.

Nu se percepe taxă de participare!

Pentru primirea diplomelor, lucrările vor fi însoţite de un plic autoadresat şi timbrat.

ANEXA 2

 

Concurs interjudeţean de creaţie artistico-plastică

„Surâsul mamei în prag de primăvară”

Ediţia a XIV-a

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător............................................................

……………………………………………………………………………………………………...

Grădiniţa.................................................................................................................................

Grupa.................................................

Localitatea.......................................................................................

Judeţul.....................................................................................                       Adresa....................................................................................................................................

Nr. tel./adresa e-mail ...............................................................................................................................................

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele preşcolarului

 

Titlul lucrării

Tehnica de realizare

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Notă: pe eticheta aplicată pe faţă, partea dreaptă jos, se trec: numele şi prenumele copilului, grupa, unitatea/judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

 

ANEXA 3

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 9                  GRĂDINIŢA.................. ......................................

STRUCTURĂ A G.P.P. „SFÂNTUL NICOLAE”

CÂMPULUNG-MUŞCEL, ARGEŞ                                      LOC./JUD. .............................................................

Nr……..../………………....................................                  Nr……..../……......................................................

DIRECTOR,                                                                   DIRECTOR,

Prof. Florentina Roşca                                                   ………………………………………………..…..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi…………..……..………...., între:

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

A. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr. 9, Str. Carpaţi, Nr. 91, Bl. D22, parter, Structură a G.P.P. „Sfântul Nicolae”, Câmpulung, judeţul Argeş, reprezentată prin: prof. înv. preşc. Florentina ROŞCA în calitate de director şi prof. înv. preşc. Damian Elena Daniela, prof. înv. preşc. Străjeru Loredana, prof. înv. preşc. Vlăjoagă Dorina şi inst. Oncioiu Mihaela, în calitate de coordonatori;

 

B........................................................................................................................................................, str.............................................................................................................................., nr…….….., localitatea.........................................................................................................................................

judeţul...................................................., reprezentată prin..............................................................

în calitate de director şi ……………………………….....................................................................

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………în calitate de partener.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener, în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia preşcolară G.P.N. Nr. 9, Câmpulung- Muşcel, judeţul Argeş .

3. GRUP ŢINTA: preşcolari şi cadre didactice din toate grădiniţele din judeţul Argeş şi alte judeţe.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

A) Aplicantul se obligă :

- să propună acţiunea inspectoratului şcolar judeţean Argeş;

- să informeze unităţile de învăţământ preşcolar despre organizarea concursului;

- să solicite implicarea Bibliotecii Municipale Câmpulung-Muşcel;

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premiaţi;

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze concursul în grădiniţă;

- să pregătească copiii pentru activitate;

- să însoţească participanţii cu program artistic în ziua concursului la locul de desfăşurare;

- să respecte regulamentul de desfăşurare a expoziţiei-concurs;

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea acţiunii derulate.

 

5. DURATA ACORDULUI:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului II al anului şcolar 2016 – 2017.

6. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:

Expoziţia - concurs interjudeţean de creaţie artistico-plastică „SURÂSUL MAMEI ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ preşcolar şi este cuprins în graficul de activităţi extraşcolare şi extracurriculare din judeţul Argeş.

 

 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

G.P.N. Nr.9/                                              Grădiniţa ...................................................

Structură a G.P.P. “Sfântul Nicolae” ....................................................................

Câmpulung- Muscel, jud. Argeş                             ………………………………………........

 

 

 

DIRECTOR,                                                                        DIRECTOR,

Prof. Înv. Preşc.                                                               …………………………....….

Florentina ROŞCA                                                            ....……………………………

 

 

 

 

Fiecare educatoare participă cu 2 lucrări/grupă (pictură sau desen în carioca).

Lucrările vor fi în folie plastic,

etichetate pe faţă, dreapta jos, cu:

- numele şi prenumele copilului,

- tema lucrării,

- grădiniţa, grupa,

- cadrul didactic îndrumător.

 

NU SE ADMIT

COLAJE,

APLICAŢII, CONFECŢII ETC.

*Pentru cei care trimit prin poştă, adresa este:

G.P.N. Nr. 9, Câmpulung-Muscel, Argeş, Str. Carpaţi, Nr. 91, Bl. D 22, parter, Cart. Grui, cod. 115100

ATENȚIE!

în plicul cu lucrările se pune și un alt plic timbrat (cost timbru poștal 3 lei) şi autoadresat.

Termen limită de depunere a lucrărilor copiilor

24.02.2017 -la Biblioteca Municipală

Vă invităm vineri, 6 martie 2017,

să   participaţi la programul artistic şi expoziţia-concurs

,,SURÂSUL MAMEI ÎN PRAG DE PRIMĂVARĂ

Ediţia a XIV-a

care va avea loc la

Biblioteca Municipală

,,ION BARBU”

Câmpulung-Mușcel

Orele 12, 30

 

ORGANIZATORI:

 

G.P.N. Nr. 9,

Câmpulung – Mușcel, Argeş

Director Prof. Roşca Florentina

Prof. Străjeru Loredana

Inst. Oncioiu Mihaela

Prof. Vlăjoagă Dorina

Prof. Damian Elena- Daniela

 

Partener

Biblioteca Municipală

,,Ion Barbu”

Director Preot dr. Ștefan Ștefănescu

Nr. tel. contact:

Străjeru Loredana: 0751210813

Oncioiu Mihaela: 0752066221

Vlăjoagă Dorina: 0748211081

Damian Elena Daniela: 0729123201

 

Se acordă:

-premii I, II, III, menţiune;

-diplomă de participare copiilor,

-adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N V I T A Ţ I E

 

 

 

 

 

Propus de: elenanicusor | 01.02.2017 00:46 | 1188 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Relatia tata-fiu

Comunicarea parinte - copil

Pesimismul

Echilibrul emotional

Manipularea in relatia parinte copil

Comunicarea parinte - copil

Comentarii (2)

0 0

03.02.2017 10:25 Andreea_25

Buna ziua! O adresa de e-mail pentru inscriere putem primi?

0 0

03.02.2017 10:50 elenanicusor - Autor

Adrese de e-mail: miky.andu@yahoo.com, loredana.strajeru@yahoo.ro, vlajoagadorina@yahoo.com

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 21 evenimente

«MARTIE 2021»
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Fluturi

Propus de: dnasim

Sondajul zilei

Despre activitățile remediale . Credeți că elevii dvs. au nevoie de ele? Comentați!

388 voturi | 7 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: emil Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Publicați în REVISTA CU ISSN