Jocuri educaţionale

Curcubeu
Elemente intuitive de geometrie. Forme spaţiale
Matematica Clasa a III-a

Podul
Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
Matematica Clasa a IV-a

Duel geometrie
Liniile importante în triunghi
Matematica Clasa a VI-a

CONCURS REGIONAL SI SIMPOZION "LUMEA MAGICA A COPILARIEI"

CONCURS REGIONAL SI SIMPOZION "LUMEA MAGICA A COPILARIEI" INSCRIS IN CAER- POZITIA1324

Nume proiect: GRADINITA- LUMEA FERMECATA A COPILARIEI

Organizatori: GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16

Condiţii de participare: Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor claselor: pregătitoare, I-IV. Secţiunile concursului sunt: o Creaţii artistico – plastice (tehnicile folosite pentru realizarea lucrărilor sunt la alegere); o Creatii literare (poezie si e

Perioadă înscriere: 11.05.2016 - 31.05.2016

Perioadă desfăşurare: 01.06.2016 - 02.06.2016

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 SLATINA

Vă invită să participați în data de 01.06. 2016 la

Concursul Regional “Lumea magică a copilăriei”

Simpozionul „Activitîțile extracurriculare- stimul în imaginația și creativitatea copiilor

Activități din cadrul proiectului  educațional

,,Grădinița  – lumea fermecată a copilăriei ”

înscris în CAERI 2016, poziția 1324, pag. 47

EDIȚIA a III-a

Concursul se adresează  preșcolarilor și elevilor claselor: pregătitoare,  I-IV.

Secţiunile concursului sunt:

 • Creaţii artistico – plastice (tehnicile folosite pentru realizarea lucrărilor sunt la alegere);
 • Creatii literare

Compoziţiile plastice vor fi realizate pe suport A4 şi vor fi trimise poştal, într-un plic format A4, pe adresa instituţiei aplicante. Fiecare lucrare expediată va fi însoţită pe verso de o etichetă ce va cuprinde: titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului /elevului, grupa /clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.

Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr de maxim 2 lucrări, pe fiecare secţiune.

Creatiile literare (poezii si eseuri) vor fi trimise pe CD,pe adresa instituţiei aplicante :Grădinița cu Program Normal Nr.16, Str. Drăgănești, Nr.11., Localitatea Slatina, Jud. Olt sau prin e-mail:minnarrina@yahoo.com , tel. 0721044512. Poeziile/eseurile vor fi redactate în format A4, cu diacritice, font Times New Roman, cu caractere de 12 şi vor respecta tema propusă.

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.

 

Secțiunile simpozionului:

 1. Referate și comunicării științifice

(Articole, studii ştiinţifice privitoare la  experienţe didactice inedite, inovaţii în activitatea didactică extraşcolară care să reliefeze interesele, aptitudinile copiilor, creativitatea şi ingeniozitatea acestora).

II . Proiecte educaționale

III. Să știi mai multe , să fii mai bun! - propuneri de activitati

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Înscrierea participanţilor:

Reţineţi! Înscrierea se face pe adresa de e-mail: minnarrina@yahoo.com prin completarea fişei de înscriere (anexă) iar inscrierea va fi confirmata prin e-mail.

 

Cadre didactice ( TAXĂ DE PARTICIPARE -  15 lei)

Se pot înscrie la activități cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi ai claselor pregătitoare, I - IV şi preşcolari din ţară. Cei interesaţi să participe, sunt rugaţi să trimită lucrările până la data de 30. mai  2016, la una din următoarele  adrese: minnarrina@yahoo.com sau e-mail ecriss31@yahoo.com

Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic împreună cu taxa de participare, acordul de parteneriat (în dublu exemplar – completat și ștampilat de conducerea școlii) și un  plic format  A4 timbrat și autoadresat (4 lei) vor fi trimise prin poștă până la data de 30 mai 2016 (data poștei).

Taxa de participare, 15 lei,   este  necesară pentru: întocmirea mapelor simpozionului (pliante, diplome/adeverințe, invitații, editarea CD-ului  cu ISSN,  amenajarea expoziției). Această sumă  va fi introdusă în coletul cu lucrări, pentru a fi evitate alte taxe poştale.

Se acceptă şi lucrări cu doi autori, taxa  fiind de 15  lei pentru fiecare în parte.

Dacă autorii unui material poartă acelaşi nume de familie (soţ - soţie, părinte -fiu/ fiică) se va plăti taxa doar pentru o singură persoană.

Cadrele didactice care participă la ambele activități vor primi adeverință de colaborator al proiectului

 

CONDIȚII DE REDACTARE:

Vă rugăm să  redactaţi  documentul în Word, Times New Roman, 12, format A4, spațiere la un  rând, cu margini egale 20 mm, cu caractere româneşti, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, centrat, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul.

Lucrările vor fi trimise atât listat cât și electronic (prin e-mail, pe una din cele două adrese) sau prin poştă (CD).

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv autorilor.

 

Elevi/ Preșcolari

Pentru elevi, nu se percepe taxă de participare !

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 2 elevi/preșcolari.

Sunt admise toate formele de creaţie şi orice tip de suport (literar, colaj, pictură, desen în culori / carioca).

Compozițiile plastice vor fi realizate în format A4.

Tehnoredactarea creațiilor literare se va face în Microsoft Word, format A4, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm, spațiere la un rând, font Times New Roman, 12, text aliniat „justified”, cu semne diacritice. Titlul cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).

Lucrările vor fi trimise atât listat cât și electronic (prin e-mail, pe una din cele două adrese) sau prin poştă (CD).

Fiecare lucrare va avea prinsă pe verso etichetă pe care se va menționa: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, școala / grădinița, clasa / grupa și numele cadrului didactic îndrumător.

Se vor acorda premii pentru fiecare nivel de grupă / clasă și diplome de participare.

 

Lucrările vor fi trimise pe adresa:

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR,16 SLATINA

STR. DRĂGĂNEȘTI, NR.11 , LOC. SLATINA, JUD. OLT

PROF.  FRÎNTU EUGENIA  , Tel. 0721044512

 

cu menţiunea: pentru CONCURSUL REGIONAL :”Lumea magică a copilăriei,,”

 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU MULT DRAG!

Grădinița cu Program Normal Nr.16                                   Școala/ Grădinița …………………………………

Localitatea  Slatina,  Județul Olt                                           Localitatea……….., Județul……………………..

Str. Drăgănești, Nr.11                                                            Str…………………………………………, nr….

Tel. 0249438800                                                                     Tel. ……………………………

 

Nr……...........din…………………                                           Nr……………din…………….....................

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, …………….....................…. între:

 1. Părţile contractante:

A. GR[DINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 SLATINA, jud. OLT, reprezentată prin prof. Tomescu Ecaterina Andreea în calitate de director, prof. Frîntu Eugenia și prof. Tița Cristina Elena – coordonatori proiect, în calitate de Aplicant și

B. ŞCOALA/GRĂDINIȚA............................................................jud…………reprezentată prin prof. …………………………………………în calitate de director și următoarele cadre didactice implicate în proiect..........................................................................................................., în calitate de Partener.

 1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin proiectul educativ ,,Grădinița –lumea fermecată a copilăriei”, ediția a III-a, înscris în CAERI 2016, poziția 1324, pag. 47.

 1. Grup ţintă: cadre didactice, preşcolari şi elevi din ciclul primar .
 2. Obligaţiile părţilor:
 3. Aplicantul se obligă:

-             să informeze unitățile școlare despre organizarea concursului;

-             să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la activitățile proiectului;

-             să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;

-             să respecte termenele de desfăşurare a concursului;

-             să emită și să distribuie materialele simpozionului și diplomele/adeverințele de participare;

-             să mediatizeze rezultatele proiectului.

 1. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

-             să mediatizeze concursul în şcoală;

-             să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului/concursului;

-             să pregătească elevii și preșcolarii pentru activitate.

-             să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.

 1. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării lui.

 1. Clauze finale ale acordului:

Proiectul ,, Grădinița –lumea fermecată a copilăriei” face parte din categoria activită-

ţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Aplicant,

Partener,

Grădinița cu Program Normal Nr.16                                        Şcoala / Grădinița..........................................

Director,                                                                                    Director,

Prof. Tomescu Andreea Ecaterina                                              ..................................................................

 

Fişă de înscriere

CONCURS REGIONAL LUMEA MAGICĂ A COPILĂRIEI »

EDI’IA A –III-A

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………...................…………

Localitatea / Judeţul:………………...……………....................…………………………………

Numele şi prenumele îndrumătorului:……………….....................……………………………….

Specialitatea …………………………………..................………………………………………...

Clasa / Grupa …………………………….....................…………………………………..………

Adresa e-mail:…………………………..................………………………………………………

Nr. telefon: ……………………………....................…………….……………………………….

Adresa unde se vor trimite diplomele:

Numele şi prenumele:………….....................…………………..…………………………………

Strada: ………………........……………….. nr. …....... bl............, sc...........,  et.........., ap...........,

Localitatea:……........................……… Judeţul:…………………codul:………………………...

Elevi/ preşcolari

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Tipul creației

Clasa

/

Grupa

1.

2.

 

SIMPOZION “ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE- STIMUL ÎN IMAGINAȚIA ȘI CREATIVITATEA COPIILOR”

Cadre didactice

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Titlul   lucrării

1.

 

 

PARTICIPARE: (se va preciza: DIRECTĂ / INDIRECTĂ) ...................................................................

 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI  NEVOIE  PENTRU  PREZENTAREA  LUCRĂRII: (Calculator / Videoproiector)....................................................................

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

Propus de: minnarrina | 11.05.2016 23:40 | 1305 vizualizări

Articole recomandate de comunitatea SuntParinte.ro

Intensitatea emotionala la copii

Echilibrul emotional

Metode de autolinistire la copii

Echilibrul emotional

Comentarii (0)

Nu există niciun comentariu

Autentificaţi-vă pe site pentru a putea publica un comentariu.

Azi: 58 evenimente

«MAI 2020»
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Toate evenimentele

Fotografia zilei


Diafanele păpădii

Propus de: adinanedelcu

Sondajul zilei

Ce măsuri le considerați că ar trebui luate de Ministerul Educației, pentru a sprijini activitatea online pentru elevi și profesori?

155 voturi | 2 comentarii Vedeţi rezultatele
Propus de: ProfesorAdi Propuneţi un sondaj

Nou pe didactic.ro

Accesaţi Lecţii online şi împărtăşiţi colegilor ideile dvs.