Manuale şi auxiliare didactice
aprobate de Ministerul educaţiei naţionale
2015-2016

Manuale clasa a III-a

Matematică

Limba și literatura română

(ediție tipărită+ediție digitală)

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Manualele sunt structurate în 2 volume (câte un volum pentru fiecare semestru)

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 164 imagini care pot sta la baza predării, 64 de predări animate pentru lecții, 33 de jocuri educaționale și exerciții interactive

(ediție tiparită+ediție digitală)

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Manualele sunt structurate în 2 volume (câte un volum pentru fiecare semestru)

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 120 de imagini care pot sta la baza predării, 65 de predări animate pentru lecții, 37 de activități interactive: jocuri educaționale și exerciții interactive

Muzică și mișcare

Științe ale naturii

(ediție tipărită+ediție digitală)

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Manualele sunt structurate în 2 volume (câte un volum pentru fiecare semestru)

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 164 imagini care pot sta la baza predării, 64 de predări animate pentru lecții, 33 de jocuri educaționale și exerciții interactive

(ediție tiparită+ediție digitală)

Autori: Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ana Motora-Ionescu (postum)

Manualele sunt structurate în 2 volume (câte un volum pentru fiecare semestru)

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 56 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 108 imagini care pot sta la baza predării, 65 de predări animate pentru lecții, 34 de jocuri educaționale și exerciții interactive

Despre manualele Intuitext

Limba și literatura română


Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.

Din perspectiva integrată regăsită în programa școlară, manualul propune activităţi prin care se realizează conexiuni și cu alte discipline: ştiinţele naturii, matematica, muzica, artele plastice, educaţia civică.

Fiecare unitate de învăţare abordează comunicarea din perspectivă complexă, atât ca receptare a mesajului oral şi scris precum şi ca exprimare orală şi scrisă.

Manualul acordă atenţie deosebită și procesului de evaluare și autoevaluare, fiecare unitate conținând probe de evaluare, prin intermediul cărora itemii evaluează informaţia ştiinţifică relevantă.

Sarcinile de lucru corespund criteriilor de structurare de la simplu la complex, oferind șanse egale de învățare tuturor elevilor. Manualul propune metode, tehnici, strategii didactice activ-participative, activităţi care se desfăşoară în pereche sau în grup, marcate prin subtitluri de secțiuni specifice.

Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate. Varianta printată vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe.

Varianta digitală a manualului sporeşte eficienţa didactică a demersului școlar fiind în plus și un suport veritabil pentru valorificarea unor aspecte legate de receptarea și exprimarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare.

Manualul digital permite elevului să învețe conform propriului ritm, urmând un parcurs propriu, marcat de posibilitatea revenirilor succesive și de tratarea într-o ordine proprie a conținuturilor abordate. De asemenea, promovează feedback-ul imediat, dar și posibilitatea unei evaluări obiective.

Manualul de Limba și literatura română, clasa a III-a propune o învăţare centrată pe elev, concepută ca o experienţă personală la care elevul este participant activ, putând să învețe, să exploreze, să se joace, să descopere și să evolueze.

IMPORTANT: pentru utilizarea eficientă a manualelor INTUITEXT veți beneficia de suportul nostru pe toată durata anului școlar.

 

Matematică


Manualul respectă noua programă școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi.

Prin activitățile sugerate, manualul are, pe lângă funcția sa firească, informativă și formativă, un plus de valoare ce rezidă dincontextualizarea învățării. Sarcinile de învăţare propuse vizează centrarea curriculumului pe probleme ale vieţii reale, rezolvare de probleme, identificarea de soluţii. Prin conţinutul său, manualul asigură dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra- , inter- și transdisciplinar al experienţei de viaţă a elevilor.

Prin maniera în care este structurat, manualul contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare, cele 6 unități principale de învățare din fiecare volum oferind elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.

Manualul cuprinde conţinuturi abordate din perspectiva învăţării diferenţiate. Pentru fiecare competență, conţinuturile sunt prezentate de la simplu la complex, cerinţele propuse au grade diferite de dificultate, pentru a crea şi asigura efectiv şanse egale de reuşită pentru toţi copiii.

Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate și vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe. Manualul digital este ușor de folosit și respectă ultimele convenții în materie de ergonomie.

În manualul digital predarea conceptelor şi noţiunilor noi se face prin intermediul unor animaţii, cu un pronunţat caracter dinamic și cu un grad ridicat de atractivitate, în cadrul cărora se respectă paşii metodici ai disciplinei.Noțiunile și conceptele noi de matematică sunt explicate, introduse treptat și prezentate vizual și interactiv. Abordările vizuale au rol explicit de susţinere a învăţării, prin colorări de elemente importante, sublinieri, marcări distincte, evidenţieri de obiecte.

Jocurile din manual au rolul de a-i da elevului posibilitatea să exerseze noțiunile învățate. Elementele cu care elevul interacționează în joc sunt familiare acestuia, iar tipurile de interactivitate prezente în jocuri sunt variate și familiare elevilor.
Manualul de Matematică, clasa a III-a oferă numeroase și variate contexte de învățare și exersare care au în vedereindividualizarea, exersarea și crearea uneiexperienţe personale la care elevul este participant activ, putând să învețe, să exploreze, să se joace, să descopere și să evolueze.

IMPORTANT: pentru utilizarea eficientă a manualelor INTUITEXT veți beneficia de suportul nostru pe toată durata anului școlar.

 

Științe ale naturii


Manualul respectă noua programă școlară și are drept scop sprijinirea transferului cunoștințelor pe verticală – prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților formate și pe orizontală – prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite. Prin diversitatea metodelor activ-participative abordate, manualul transformă elevul în subiect activ al învățării, dându-i posibilitatea de a studia informația de sine stătător, înțelegând-o, stocând-o și aplicând-o în mod independent, dezvoltând astfel aptitudinile intelectuale, spiritul de investigație și creativitate ale acestuia.

Cele două volume sunt structurate în 5 unități de învățare (2 pentru primul volum și 3 pentru cel de al doilea). Prin introducerea în paginile manualului a secvenţelor de învăţare prin descoperire, elevii sunt provocați să descopere și să investigheze.

Experimentul, activitate constantă în paginile manualului sub denumirea de Laborator, susține formarea competenței de „a învăța să înveți”, prin activităţile practice pe care le conține.  Învăţarea bazată pe proiect - denumită Jurnalul de observații științifice  – este valorificată în paginile manualului ca resursă a strategiei de învăţare eficientă. Solicitările nu limitează activitatea elevului la o simplă observare, ci îi invită la activităţi practice, care facilitează învăţarea prin experienţă.

Manualul oferă modalităţi de evaluare tradiţionale şi complementare în concordanţă cu specificul disciplinei. Proiectele propuse pentru a fi realizate în grup sau individual contribuie la formarea competenţelor sociale, de interevaluare şi autoevaluare.

Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate. Varianta printată vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe.

Varianta digitală a manualului conține o serie de animații cu un pronunţat caracter dinamic și cu un grad ridicat de atractivitate, care asigură predarea conceptelor şi noţiunilor noi prin respectarea paşilor metodici ai disciplinei. Acestea încurajează asimilarea activă a cunoştinţelor, promovează reflecţia şi stimulează activitatea intelectuală.

Manualul digital conține elemente educaţionale cu grad înalt de interactivitate – simulări de procese, rezolvare de probleme, jocuri educative - prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire, să atingă un profit cognitiv superior.

Prin maniera atractivă, modernă și creativă în care este conceput, prin ancorarea în realitățile actuale ale societății pe care copiii le agreează la această vârstă, manualul de Științe ale naturii depășește statutul de instrument de lucru care facilitează predarea-învățarea-evaluarea, întrunind și calități ce ar putea să îl transforme într-un fidel prieten alături de care copilul explorează, se joacă, învață, se bucură, dezleagă enigme, descoperă și crește.

IMPORTANT: pentru utilizarea eficientă a manualelor INTUITEXT veți beneficia de suportul nostru pe toată durata anului școlar.

 

Muzică și mișcare


Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice  precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană.

Conținuturile muzicale se îmbină armonios cu cele de limba romȃnă, de știinţe ale naturii, urmărindu-se transdisciplinaritatea.

Învățarea prin descoperire, dar și prin activități în perechi sau în echipă, integrarea exercițiilor - joc sunt caracteristici definitorii ale manualului ce urmăresc să implice activ elevul în procesul de descoperire a noilor informații.

Unitățile de ȋnvăţare din cuprinsul manualului au pagini dedicate recapitulării și evaluării, iar la pagina de evaluare, elevului i se oferă o grilă de autoevaluare care îi permite să își stabilească cu ușurință nivelul la care se situează.

Contextele oferite pentru învățare sunt familiare elevilor, răspund intereselor și preocupărilor lor. Ele ȋi ȋîncurajează să exploreze, să cerceteze, să caute noi provocări. Sarcinile de lucru sunt însoțite de imagini sugestive, care au rolul de a facilita învățarea, de a-l implica activ pe elev în propria formare, de a-i capta și orienta atenția. Ca element suplimentar de motivare, pentru realizarea sarcinilor, elevii sunt sprijiniți cu indicații de rezolvare.

Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate. Varianta printată vine la pachet cu varianta digitală a manualului, disponibilă pe CD-ul aferent fiecărui semestru. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe.

Varianta digitală a manualului sporeşte eficienţa didactică a demersului școlar. Informaţia oferită prin suporturile vizuale, audio, resursele multimedia este relevantă pentru vârsta elevilor.

Manualul de Muzică și mișcare este un instrument de lucru modern și operaţional, care abordează un stil activ de predare-ȋnvăţare-evaluare, ţinȃnd cont de particularităţile de vȃrstă ale elevilor.

IMPORTANT: pentru utilizarea eficientă a manualelor INTUITEXT veți beneficia de suportul nostru pe toată durata anului școlar.

Întrebări frecvente

  Cum este abordată integrarea în cadrul manualelor Intuitext?
  Manualele Intuitext sunt elaborate în manieră integrată, conform noii programe școlare în vigoare. Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați http://www.didactic.ro/stiri/niveluri-ale-integrarii-in-manualele-intuitext. Argumentele pun în evidență diverse niveluri ale integrării în manualele Intuitext, în funcție de ceea ce se integrează: cunoştinţe, deprinderi, valori, atitudini. Manualele Intuitext sunt elaborate în manieră integrată, conform noii programe școlare în vigoare. Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați… Mai mult »

  În cât timp se livrează o comandă de manuale/caiete auxiliare?
  În funcție de varianta de livrare pentru care optați și localitatea în care are loc livrarea, aceasta poate dura aproximativ 2 zile de la confirmarea comenzii, pentru comenzile livrate prin curierat rapid, sau aproximativ 5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, pentru comenzi livrate prin Poșta Română. În funcție de varianta de livrare pentru care optați și localitatea în care are loc livrarea, aceasta poate dura aproximativ 2 zile de la confirmarea comenzii, pentru comenzile livrate prin… Mai mult »

  Ce cuprinde pachetul complet Intuitext?
  Pachetul complet INTUITEXT cuprinde manualul tipărit împreună cu versiunea digitală (în două volume, câte un volum pentru fiecare semestru), caietul elevului (în două volume, câte un volum pentru fiecare semestru) și Ghidul învățătorului.

  Manualul este elaborat în două volume, câte un volum pentru fiecare semestru, fiecare însoțit de versiunea digitală aflată pe CD-ul atașat coperții manualului.

  Caietul elevului este elaborat în două volume, câte un volum pentru fiecare semestru. Caietele sunt create în strânsă legătură cu manualele INTUITEXT fiind corelate cu acestea și ușurând munca copiilor și a cadrelor didactice.

  Ghidul învățătorului este un instrument util cadrelor didactice ce conține planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare și repere importante pentru învățători. Ghidurile sunt elaborate pentru fiecare an de studiu, respectiv clasa I și a II-a, fiind realizat pe baza manualelor INTUITEXT. Planificările și proiectările sunt tratate integrat, asemănătoare integrării manualelor și sunt disponibile în format digital.
  Pachetul complet INTUITEXT cuprinde manualul tipărit împreună cu versiunea digitală (în două volume, câte un volum pentru fiecare semestru), caietul elevului (în două volume, câte un volum… Mai mult »

Mai multe

VÂNZĂRI: 0372.156.300 SUPORT: 021/300.02.20
              021/300.03.73
Program suport:
Luni, Miercuri și Vineri: 09:00 – 16:00
Marți și Joi: 15:30 – 21:00
E-mail suport:

Contact

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii