Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

MANUALE Clasa a IV-a


Geografie

Autori: Manuela Popescu, Ștefan Pacearcă

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Geografie pentru clasa a IV-a este conform cu programa școlară și se bazează pe experiența concretă a elevului în orizontul său și pe realitatea cotidiană. Datorită abordării diversificate, conținuturile sunt interdisciplinare prin conexiuni cu științele naturii, matematica şi istoria.

Pe lângă funcția sa firească, informativă și formativă, manualul are un plus de valoare: contextualizarea învățării și ancorarea ei în realitatea vieții și societății în care elevul devine parte activă.

Printre activitățile de învățare se numără și:

 • exerciții de localizare empirică a elementelor din orizontul imediat;
 • local și apropiat, măsurarea unor distanțe existente între puncte de reper;
 • identificarea unor reprezentări cartografice.

Varianta digitală interactivă este concepută într-o formă atractivă, în manieră modernă, fără dificultăți în aplicare și exploatare. Este similară variantei tipărite a manualului, prin respectarea conţinutului știinţific, ordinii temelor și stilului grafic.


Limba și literatura română

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Limba și literatura română pentru clasa a IV-a:

 • este conform cu programa școlară;
 • respectă modelul comunicativ-funcțional al limbii române;
 • încurajează creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie;
 • este structurat pe unități de învățare. Fiecare unitate de învățare abordează comunicarea din perspectivă complexă, înglobând procesele de receptare a mesajului și exprimare orală și în scris;
 • propune o învățare centrată pe elev;
 • stârnește interesul pentru lectură al elevilor și îndrumarea acestora către opere potrivite vârstei lor;
 • acordă atenție procesului de evaluare și asigură corectitudinea științifică a itemilor de evaluare și autoevaluare. Fiecare unitate conține probe de evaluare, prin intermediul cărora itemii evaluează informația relevantă;
 • contribuie la dezvoltarea capacității proiective a elevilor, de luare a deciziilor și oferă contexte de aplicare a achizițiilor dobândite de elevi, prin intermediul proiectelor propuse.


Matematică

SEMESTRUL I + II

(ediție tipărită+ediție digitală)

Manualul de Matematică pentru clasa a IV-a este conform cu programa școlară.

Cele 6 unități principale de învățare din fiecare volum ofera elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.

Sarcinile de învățare sunt concepute având la bază o metodologie interactivă care țintește atât realizarea obiectivelor de ordin cognitiv cât și a celor de ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităților de comunicare, de dialogare interpersonală și intrapersonală, stimularea încrederii în sine). Acestea sunt inedite, provocatoare, elevul fiind motivat să participe activ, întâlnind situații de învățare menite să-l determine să le analizeze, descoperind soluții plauzibile.


Caiete Clasa a IV-a


SET CULEGERI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

Setul conține culegerile de exerciții și probleme pentru:

 • Limba și literatura română;
 • Matematică.

Culegerile și caietele auxiliare de clasa a IV-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română și Matematică. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Caietul conține:

 • resurse ușor de parcurs;
 • exerciții prezentate progresiv;
 • sarcini cu grade diferite de dificultate;
 • grafică atractivă.

CULEGERE DE EXERCIȚII - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Culegerea de aplicații și exerciții pentru orele de Limba și literatura română este realizată ținând cont de conținuturile noii programe școlare de clasa a IV-a. Prima generație ce va învăța după această programă este 2016-2017. Cadrele didactice pot utiliza acest caiet împreună cu vechile manuale.

Caietul este structurat în 9 unități de învățare pentru tot parcursul anului școlar.

Printre temele abordate în culegere menționăm: vocabularul, propoziția, semnele de punctuație, textul (literar, narativ, în versuri, informativ, funcțional), părțile de vorbire, ortografia, părțile de propoziție, scrierea creativă.


CULEGERE DE EXERCIȚII ȘI PROBLEME - MATEMATICĂ

Culegerea se adresează elevilor din clasa a IV-a, respectă programa școlară în vigoare și nu o depășește, conținuturile vin însoțite de răspunsuri și indicații de rezolvare, fiind ușor de parcurs și se potrivește pe profilul de vârstă al elevilor de 10 ani.

Materialul este structurat în 10 unități de învățare, dintre care primele 9 conțin o serie de tematici aferente unității din care fac parte și sunt încheiate cu doua teste, iar unitatea a zecea este de evaluare finală.

Materialul conține 811 exerciții și probleme ce constituie contexte variate pentru dezvoltarea tuturor competențelor prevăzute de programa școlară. Sunt propuse spre rezolvare 18 teste sumative (câte două pentru fiecare capitol) si 10 teste finale care conțin 70 de exerciții și probleme utile în activitatea la clasă, precum și în pregătirea pentru concursuri școlare.


Limba și literatura română

Caietul elevului pentru clasa a IV-a oferă contexte multiple și variate pentru formarea competențelor specifice clasei a IV-a, de receptarea a mesajelor orale/scrise și de redactare. Cuprinde o colecție de fișe de învățare al căror conținut respectă ordinea lecțiilor din manualul editurii INTUITEXT; este structurat în 13 unități de învățare.

Caietul auxiliar de limba și literatura română conține pagini destinate evaluării inițiale, recapitulării și evaluării la finalul unităților de învățare, recapitulării și evaluării finale, pregătirii pentru evaluarea națională, sarcini de învățare atractive, cu grade diferite de dificultate.

Propune continuarea și extinderea sarcinilor aferente textelor din manual și a altor secțiuni (funcțiile limbii, variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite) asigurând aprofundarea, respectiv dezvoltarea noțiunilor.


Geografie

Caietul auxiliar de geografie pentru clasa a IV-a se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul auxiliar de geografie conține 5 unități de învățare, fiecare încheiată cu o secțiune de recapitulare și evaluare, cu excepția primei și a ultimei care sunt recapitulative la început și la final de an școlar.

Materialul este structurat în 10 unități de învățare, dintre care primele 9 conțin o serie de tematici aferente unității din care fac parte și sunt încheiate cu două teste, iar unitatea a zecea este de evaluare finală.


Științe ale naturii

Caietul de științe ale naturii se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de fișe de experimente și fișe de activitate independentă, asigurând formarea competențelor prevăzute de programa școlară.

Prin rezolvarea fișelor propuse, elevii vor găsi răspunsuri la întrebările referitoare la modul în care funcționează și interacționează elementele din mediul ambiant, clarificându-și noțiunile despre:

 • ciclurile de viață din lumea vie;
 • adaptările viețuitoarelor la mediu;
 • anumite procese și fenomene fizice (plutirea și scufundarea, transformări ale corpurilor, fenomene optice).

Fișele de experiment au o structură unitară și încurajează învățarea științelor prin investigare.